Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om deres Huse, Husgeraad og Huuslige Oeconomie -
  

§ 24 (pdf)

pag.232

pag.233
pag.234
pag.235

Stoffer, tilligemed grovt Linnet til Skiorter, Lagen
med mere, som de selv forfærdige. I deres Hæders-
og Helligdags Klæder vise de sig derimod desto mere
overdaadige og ødsle; thi da maae Mandfolkene have
Klædes-Klæder med støbte Sølv-Knapper i, endog
sorte Klædes-Klæder til Liig-Begiængelse og Commu-
nion, sorte manchesters Buxer maae ikke heller mangle,
naar en Mandsperson skal være ret pyntet. Qvind-
dekiønnet gaaer endnu videre, da Pigerne klæde sig til
Hæders i Silke Trøier og Skiørte, Brocades Huer,
endog Floers Forklæder og Tørklæder af ulige Coleurer
2 om Halsen og 1 i Haanden; Konerne ligeledes i
Damaskes eller Grosdetours Kaaber, sorte Fløiels
Hætter, ja man veed den, der har havt en Brocades
Trøie til 60, en Hue til 12 Rdlr., o.s.v. *) Det
meeste hvori de adskille sig fra Folk af Stand er dette,
at de ikke forandre Moderne, men blive ved gammel
Facon; ved det selvsamme udmærke de sig fra Naboe-
Kaldene Lier og Modum, hvor Qvindekiønnet klæder

*) Allerede 1749 ved Høists. K. Frid. den 5tes Reise her
       igiennem, blev en Memorial opsat og underskrevet af
       endeel Bønder, med Begiæring, at denne Yppighed
       maatte hæmmes; men om den blev overleveret eller
       besvaret, veed jeg ikke. Man skulde derfor haabe, at
       den nyelig udgivne Forordning til Overdaadigheds-
       Indskrænkning, skulde nu finde saa meget mere alle For-
       nuftiges Behag, som Landet langt fra ikke er i den
       Velstand, det da var, følgelig ikke heller taaler de sam-
       med Udgifter. Til min Fornøielse har jeg siden erfaret,
       at de fleste, helst Huusfædre, hiertelig have takket Gud
       og Kongen derfor, samt ønsket at denne Forordning
       havde kommet en Snees Aar tilforn. Det vilde alt-
       saa være en uforsvarlig Feil af vedkommende Embeds-
       mænd, om de ikke nu søge med al Flid at holde over
       en for Landet saa nyttig Anordning.