Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter -
  

§ 25 (pdf)

pag.236

pag.237
pag.238
pag.239
pag.240

Dødes, undtagen, naar en og anden smitsom Syge
kan indtreffe, saasom 1773, da man her havde 247,
og 1774, da man havde 74 flere døde end fødte; fra-
drages disse, bliver Overskuddet af de fødte fra 1769
til 1782 Aars Udgang 396. Lægges nu dertil de
mange Fremmede som aarlig indkomme i Menigheden,
kan man for nærværende Tid sikkert ansætte det hele
Antal til 6200 Mennesker, eller noget derover. Dette
Tal kommer og rigtig ud, naar man vil forbemeldte
Summa 5678 lægger de 444 Communicanter, som
Communion-Bogen viser, at Hoved Sognet alene
fra 1770 til 1780 er forøget med, og dertil lægger
100 for Annexet, som da i alt udgiør 6222. Af for-
bemeldte Fortegnelse seer jeg videre, at der samme Aar
1769 vare 334 flere af Qvinde-end Mandkiøn, hvil-
ket Overskud endda er langt ringere, end man kunde
formode, i Betragtning, at der til Confirmation, Com-
munion og flere Begivenheder sees en 3 eller 4 Delen
flere af Qvinde end Mandkiøn, som ogsaa i andre Me-
nigheder er sædvanligt. Dette Overskud af Qvinde-
kiøn kunde synes underligt, siden man veed af Süss-
milchs Beregning i hans Göttl. Ordnung in der
Menschl. Geschl., at Tallet af fødte Drengebørn ge-
meenlig er større end af Pigebørn; men siden der igien
døer flere Drengebørn i Barndommen, som samme
Autor anmærker, saa følger deraf, at Tallet af begge
Kiøn maae omtrent gaae lige op *). Dog da man

*) Denne Beregning har jeg ogsaa her befundet rigtig,
       saasom der efter Ministerial-Bogen ere i de seneste
       7 Aar, i denne Menighed 47 flere fødte af Drenge
       end Pigebørn, men derimod i samme Aar 38 flere
       Drengebørn fra 1 til 10 Aar døde.