Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter -
  

§ 25 (pdf)

pag.236

pag.237
pag.238
pag.239
pag.240

paa hin Side let begribe, at der af voxne Mands-
personer døer langt flere end af voxne Fruentimmer,
paa Reiser, ved Uordentlighed o.s.v., bliver dog altid
et Overskud af Mandbare Fruentimmere, som bemeldte
Autor mener i den Hensigt, at en Enkemand kan tage
2 eller flere Hustruer efter hinanden, naar han ikke let
vilde bestemme sig til at tage en Enke til ægte og for-
sørge fremmede Børn. Er nu dette saa, følger deraf
upaavirkelig, at de opfylde Guds Hensigter meget slet,
som gifte sig i ulige Alder med gamle Enker isteden for
unge Piger, eller ikke træde i Ægteskab førend meget
silde, uagtet de længe har havt Gaard og Jordebrug,
af hvilke her i Menighed gives Endeel, i det mindste
flere end jeg nogen andensteds har seet. For Resten
skal i Sverrig, efter de der giorte Beregninger, de
Ugivtes Tal være 3 Gange de Givtes, og saaledes er
det nok paa de fleste Steder her i Landet; men paa
Eger var 1769 af 5678 Mennesker 2020 givte, som
er kun noget over 2 1/2 Gange flere Ugivte end Givte,
og vidner om noget større Næring og Population.
Angaaende Mortaliteten eller Døde-Listen, da
giøres i Almindelighed den Beregning, at der i sæd-
vanlige Aaringer skal paa Landet døe 1 af 43 eller 45,
og i blandede Aar 1 af 38. Dette træffer og her rig-
tig ind; thi naar jeg summerer dem, som i de sidste
18 Aar ere døde i dette Præstegield, uddrager deraf
Middeltallet som er 1649 2/9 og multiplicerer samme med
38, kommer den Summa ud 6240 4/9, som jeg før har
viist, at Antallet af alle Siæle i denne Menighed kan
ansættes til, helst naar man sætter dette forud, at For-
tegnelsen af 1769 ikke er saa gandske accurat og tillige
betænker, at det usunde Aar 1773, hvis Lige man