Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter -
  

§ 25 (pdf)

pag.236

pag.237
pag.238
pag.239
pag.240

nok ikke i et halvt Aarhundrede har havt, løber ind deri.
I hvor det gaaer, er Eger efter alles Tilstaaelse, et
ligesaa sundt, som behageligt Sted, og skiønt adskillige
i saa stor en Tummel af Mennesker kan forkorte deres
Dage ved Uordentlighed, oprettes dog uden Tvivl Ta-
bet igien ved Stedets rene og vindige Luft, dets gode
Vand og sunde Føde, i hvilken Betragtning en rei-
sende Eneglænder nyelig skal have spurgt, om og Folk
kunde døe paa et Sted, som dette? I de Aar, jeg har
været her, har vel en og anden Sygdom begyndt, men
hastig ophørt igien. Til de sædvanlige Sygdomme
kan henregnes Salt-Flod, der kan træffe en og anden,
ligesom Spedalskheden Nordenfields. De, som ikke
i Tide blive curerede, faae gierne en nedfalden Næse
deraf. Derimod er den Veneriske Syge, som een
Tid var meget giængs, om ikke gandske udryddet, dog
meget hæmmet, som i sær er at tilskrive den af Øvrig-
heden føiede gode Anstalt, ved Indretningen af Syge-
Huset i Christiania, hvor de, som ere befængte af denne
Syge, af Salt-Flod, eller andre slemme Tilfælde,
blive henbragte for at cureres. Sot, eller vedhol-
dende Feber, er her som andensteds Bekiendt, men dog
ikke meget giængs, allermindst Forraadnelses-Feber,
med mindre den indføres ved Smitte, saasom 1773
da Armeen, som var forsamlet paa Grændserne, ved
sin Tilbagekomst befængte hele Stiftet dermed og for-
aarsagede en stor Ødelæggelse, som allerede er viist, til
Advarsel for Fremtiden, at see et saadant Uhæld fore-
bygget, og ikke tilstæde syge Soldater at reise hiem og
udsprede sig i Bygderne, førend de ere curerede. Skiør-
bug er her gandske rar, men indtræffer oftere paa
Kongsberg, især tog den 1781 stærkt Overhaand blant