Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter -
  

§ 25 (pdf)

pag.236

pag.237
pag.238
pag.239
pag.240
pag.241

Berg-Almuen, som Hr. Prof. Thorstensen meente
fordi den i samme tørre og ufrugtbare Aar ikke fik den
sure Melk at drikke, som den ellers er vant til. Jeg
har ellers § 3 anført til Beviis paa Luftens Skarp-
hed og Kuldens igiennemtrængende Kraft, at de, som
ei forsyne sig med Hage-Pude eller et ombundet Tør-
klæde, gemeenlig om Vinteren faae Frost i de øverste
Kiæber, hvilket jeg og af egen Erfaring kan bevidne,
uagtet jeg dog ikke endog i skarpeste Frost har fornum-
met til dette Tilfælde, medens jeg var Nordenfields *).
Til andre udvortes Sygdomme, som jeg andensteds
ikke har mærket, kan henregnes Kattelad (maaskee
Katte-Lalle) hvormed Hænderne indentil opsvolme og
Fingrene blive ubrugelige, bliver vel altsaa den saa
kaldte Grød-Hævelse (Atheroma), naar man
klipper Hul derpaa, gaaer Vædsken ud, og Huden for-
tørres. Eiter-Smau er et Slags tørre Saar meest
i Ansigtet, der synes meest at ligne den Nordenfieldske
Gust (Herpes miliaris), see om samme Spydb.
Beskrivelse S.437. Af de blant gemene Mand
brugelige Huus-Raad har jeg ikke fundet noget, som
fortiener synderlig at anmældes; det lidet som derom
kan siges, har jeg desuden anført ved Arternes Beskri-
velse.

*) Herfra skriver sig nok den ikke meget roesværdige skik
       blant Bønder paa Eger, at gaae med røde Klædes
       Hætter om Vinteren, og at man ved Kirker og andre
       Forsamlings-Steder, seer ligesaa mange røde Hætter,
       som nogenledes aldrende Mandfolk. Det skal dog ikke
       være over en Snees Aar siden de kom i Brug. Nu
       begynde de igien at aflægges og foerede Huer i den
       Sted at optages.