Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Stedets Skyld og Skatte-Inddeling -
  

§ 26 (pdf)

pag.240

pag.241

pag.242
pag.243
pag.244
pag.245
pag.246

§ 26. Om Stedets Skyld og Skatte-
Inddeling.

       Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen ind-
deelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvre-
og Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Mi-
lesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger. Hver
har sin Fierdings Mand, som her tillige ere Præstens
Medhielpere, og hvis Forretning fornemmelig er at see
paa de Fattiges Beste, at ombære Collect-Bøger og
deslige. Til hver Fierding hører et vist Antal Gaar-
der, som inddeles i fulde, halve og fierding eller øde
Gaarder, hvilke saaledes kaldes, ikke efter deres Skyld,
men efter som enhver i forrige Tider var ansat for at
udrede Dragon eller Soldat. Den, som uden Hielp
og Tillæg af andre udredede een af disse, kaldtes en
fuld Gaard, og saaledes i Forhold af Udredningen
kaldtes nogle halve, andre Fierdings Gaarder, uagtet
i Udredningen selv er siden giort en og anden Foran-
dring; at de sidste ogsaa kaldes øde Gaarder, vil nok
sige saa meget, at de som de mindste sidst ere optagne
og af øde Marker oprøddede. Gaardenes Skyld eller
Skatte-Inddeling er mange Slags og tildeels saadan-
ne, som andensteds ikke er brugelig, men kan alle re-
duceres til Tunge (som skal komme af det Ord Tyng-
de, forstaae Kornets i Vægten), og ere som følger:
       1) Skippund og Lispund Blandings-Korn.
       2) Skppd. og Lispd. Blandings Malt.
           (Her forstaaes Skppd. og Lpd. Tunge.)
       3) Skind, hvoraf 12 paa 1 Huud eller 1 Skppd.
       4) Graa-Skind, hvoraf 10 reduceres til 2 Lispd.
           Tunge.