Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Stedets Skyld og Skatte-Inddeling -
  

§ 26 (pdf)

pag.241

pag.242
pag.243
pag.244
pag.245
pag.246

20 1/24 0g 2 1/32 Gaard med videre. At endeel Gar-
der ere deelte i saa mange smaa Parter, kommer deraf,
at her ere mange Strandsiddere og Brugsfolk, som
tilkiøbe sig en og anden liden Jordpart, for at føde
1 eller flere Køer, og avle lidet Korn til deres Huus-
holdning. For Resten eie næsten alle Bønder deres
Gaarder, og den som selv eier en fuld eller en halv Gaard,
uden at forrente Penge, kan ansees for en Mand paa
5 til 4 a 2000 Rdlr. Dog er Jordegodsets Priis
i de seneste Aar temmelig falden, da Velstanden har
taget af formedelst slette Aaringer, og en ringere For-
tieneste paa Kongsberg. Under bemeldte Gaarder
ligge i alt 358 Huusmands-Pladser, hvoraf nogle ere
forsynede med 4 a 6 til 10 a 24, andre ikkun med
1 a 2. En Huusmands Pligt er, at svare Gaard-
manden en vis aarlig Afgift, og at gaae ham fremfor
andre tilhaande i hans Jord-Arbeide, dog mod Be-
taling om Aaret, at arbeide i Præstegaarden, eller i den
Sted at erlægge Huusmands Told med 24 Skill., skal
her som andensteds tilforn have været brugeligt, men
er siden kommet af Brug; det er altsaa kun Strand-
sidderne i Vestfossen og Hougsund, af hvilke en saadan
Arbeids-Dag nu omstunder svares in natura, men
ei af andre.
       De forommeldte 4 gamle Sæde-Gaarder staae
endnu under eet Matricul No. med de Gaarder, som
i forrige Tider have ligget derunder, skiønt de nu for
det meeste ere solgte derfra, saa at Skatterne ikkun
kræves af Hoved-Gaarderne, til hvilke de andre igien
erlægge hvad dem efter deres Skyld tilkommer. Da
de alle i lang Tid have været i Upriviligeredes Hænder