Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Stedets Skyld og Skatte-Inddeling -
  

§ 26 (pdf)

pag.241

pag.242
pag.243
pag.244
pag.245
pag.246

saa have de alle tabt det meeste af deres gamle Rettig-
heder, Tiende-Frihed undtagen, som de endnu nyde,
og ved en Høieste-Rets Dom i Sogne-Præsten Hr.
Anchersens Tid (da derom var anlagt Proces) skal
have faaet stadfæstet, som de fleste meene, formedelst
vrang Forestilling eller Feiltagelse i Formaliteterne; og
skiønt Skielbred deri ikke er indbegreben, ikke heller de
Jord-Parter, som efter den Tid ere solgte fra Hoved-
Gaarderne, svarer dog den første nu kun noget efter
Accord, de andre slet intet. Fossesholm er den eneste,
som foruden Tiende-Frihed, har hidindtil været i Be-
siddelse af Sigt-og Sage-Fald, samt Soldater-Ud-
redning.
       De aarlige Skatter og Udgifter bestaae i Ley-
lænding-Skat, af hver Skippund Tunge 5 Rdlr,
Proviant-Skat 48 Skill., Rosstieneste 40 Skill.,
Odel-Skat (som ikke svares af det benificerede Gods,
ikke heller af de Gaarder, som af Eierne selv beboes,
men blot af dem Eierne selv bruge med fremmede Tie-
nere, eller af andre lade bruge) 1 Rdlr. 48 Skill.;
Soldater-Mundering 72 Sk. af hver Skppd. Tun-
ge, Soldater-Udredning 48 Skill. af hver Skppd.
Tunge. De staaende eller bestandige Smaa Redsler
ere Sorenskriver-Told 24 Skil. af hver fiuld Gaard,
Lensmands-Told 40 Skill. af hver fuld Gaard, Deg-
ne-Penge 4 Skil. af hver fuld Gaard (som i dette
Sogne-Kald ere henlagte til Christiania Cathed.
Skole) *), Kongsbergs Vei-Penge 24 Skill. af
hver fuld Gaard. Veimester-Penge 4 Skill. af

*) Dette er uden Tvivl skeet ved den Anledning, at Eger
       Sogne-Kald har i gamle Dage ligget til Opslo Bispe-
       stoel, hvorom siden mere.