Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Stedets Skyld og Skatte-Inddeling -
  

§ 26 (pdf)

pag.241

pag.242
pag.243
pag.244
pag.245
pag.246

hver Opsidder. De øvrige Smaa-Redsler, saasom
Sygehus-Penge, Delinqvent-Penge, Fæstnings-
Skydspenge, kan ikke vel bestemmes, da nogle Aar sva-
res mere andre mindre.
       Tienden betales til Kongen efter Forpagtning,
som for nærværende Tid er 380 Rdlr., men til Præ-
sten og Kirken efter gammel Sædvane, og tillige saa
moderat og eftergivende, at de fleste neppe give Tiende
af deres Udsæd, end side Avling. Den erlægges stedse
i Penge, og beløber sig, hvad Præste-Tienden angaaer,
til 400 Rdlr., hvorimod Kirke-Tienden er en Snees
Rdlr. mere. Offer-Skieppe efter Loven svares her
ikke, ei heller Offer til Høitiderne uden af dem, som
selv ville, det er høit 100 Communicantere af 1000,
eller 1 af 10; man maae altsaa tilstaae, at de publiqve
Byrder her maatte blive meget taalelige, naar man
kun skulde eller vilde skille sig ved dem, Yppigheden og
Moden paalægger, og hvilke man maaskee just derfor
desto villigere har underkastet sig, hvoraf ogsaa følger
Tienestefolkets høie Løn med mere saadant. Angaaen-
de de øvrige Ting, som kunde henregnes til Bygdens
Byrder, da hører dertil Kull-Kiørsel til Kongsberg
af de Gaarder som høre til samme Bergværks District,
og have en alt for hældende Situation, for at opbringe
Lagter-Ved; men da dette skeer imod Betaling, kan
det ikke regnes til nogen Byrde, uden for saavidt en-
deel med større Fordeel kunde anvende sin Skov, Biel-
ker og Sav-Tømmer, som hvor Kull-og Lagter-Ved
Leverance bør skee, er forbudet. Lagter-Veds Frem-
kiørsel til Sølv-Værket, betales vel, men ikke saaledes
at det kan stoppe Omkostningerne, den er altsaa en vir-
kelig Byrde helst for dem, som boe langt borte, og maae