Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om stedets øvrige Inddeling i Hen-
seende til det geistlige, civile og militaire
-
  

§ 27 (pdf)

pag.245

pag.246

pag.247
pag.248
pag.249
pag.250
pag.251
pag.252
pag.253
pag.254
pag.255

leie andre i deres Sted, hvilke de maae give mere for
Arbeidet, end de selv faae igien. Derimod er Flaade-
Vedens Nedflaadning igiennem Kongsberg Elv desto
fordeelagtigere for dem, som dette Arbeide lignes paa.
Magazin-Kiørselen, der ligeledes betales efter en vis
fastsat Priis, er ligeledes fordeelagtig, saa at mange
derved vinde, hvad de ved Lagter-Veden tabe. Malm-
Kiørsel og Maschiners Drivning liciteres, og er altsaa
kun til Byrde for dem, som lade sig den tilstaae for en
alt for ringe Priis, der ved indfaldende Mangel af
Foder til Hestene og dyret Høe-Kiøb, ei kan stoppe
Omkostningen. Dette er i de senere Tider ofte skeet,
hvorfor mange nu begynde enten at forlade eller ind-
skrænke denne Haandtering, og derimod at lægge mere
Vind paa Jordens Dyrkning; en Tænkemaade, som
dog endnu ikke er bleven saa almindelig, som man maatte
ønske. Den Skyds for Reisende, som her idelig
forefalder, kan ligeledes hertil henregnes. Skyds
for Penge, som andensteds kan ansees for en Vel-
gierning, er her til Byrde for dem, som boe ved de al-
fare Veie, i det mindste ofte til Hinder i deres Jorde-
brug og andre Haandteringter; den frie Skyds, som
strækker sig til alle, er det endnu mere, som enhver let
kan forestille sig.

 

§ 27. Om stedets øvrige Inddeling i Hen-
seende til det geistlige, civile og militaire.

      Hele Sogne-Kaldet bestaaer kun af 2 Kirke-
Sogne, Hougs Hoved-Sogn, og Fiskum Annex-
Sogn, som dog ere af saa ulige Størrelse, at man 1769
regnede i Hoved-Sognet 4841, men i Annexet ikkun
837 Mennesker. I min Svigerfader Sal. Hr.