Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om stedets øvrige Inddeling i Hen-
seende til det geistlige, civile og militaire
-
  

§ 27 (pdf)

pag.246

pag.247
pag.248
pag.249
pag.250
pag.251
pag.252
pag.253
pag.254
pag.255

Graves Tid, var det vel i Arbeide, at faae en nye
Kirke eller Capelle oprettet ved Hassel Jernværk, som
og blev bragt saa vidt, at man allerede havde erholdet
Kongelig Bevilgning til en nye Kirkes Oprettelse, naar
kun Vedkommende kunde give Forsikring om Vedlige-
holdelsen; men da dette ikke skeede, blev det hele Værk
liggende indtil nu, da det atter er i Arbeide, og en
Suppliqve er indgivet, hvorved Vedkommende forbinde
sig at opbygge Kirken paa egen Bekostning, naar det
maatte tilstædes dem ved Collect, at faaen en Fond samlet
til dens Vedligeholdelse, hvorpaa endnu ventes Svar.
For at sige min Mening derom, da kan ikke nægtes, at
en nye Kirkes Opbyggelse var meget nyttig for dette
Bygdelavm der ligger høit, har en Kirke-Vei paa 1
a 2 Mile, og desuden giør Kiørsel til sin fornemste
Næringsvei, hvorudover Søndagen er den eneste Dag
i Ugen for deres Heste at hvile. Da Menigheden des-
uden stærkt har tilvoxet og allerede er bleven for stor
til at rummes i den gamle Kirke paa Houg, saa vil det
blive fornøden, enten at udvide den gamle Kirke, eller
i den Sted at opbygge en nye af Træe, som kunde skee
med mindre Bekostning, og desuden faldt dette saa
langt bortliggende Bygdelav mageligere, som sagt er.
Men siden alle Kirker ere solgte, og man ikke kan tage
Gods og Revenuer fra den ene for at lægge til den an-
den, saa vil der vel altid ved slige nyttige Foretagen-
der møde store Vanskeligheder.
       Hoved-Kirken, som af den Høi den ligger paa,
kaldes Hougs Kirke, er en gammel og gandske anseelig
grundmuret Bygning, dog kun bestaaende af een Læng-
de uden Sude-Bygninger, som tilligemed Choret giør
46 Skridt. Taarnet, som er føiet dertil i den vestre