Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om stedets øvrige Inddeling i Hen-
seende til det geistlige, civile og militaire
-
  

§ 27 (pdf)

pag.246

pag.247
pag.248
pag.249
pag.250
pag.251
pag.252
pag.253
pag.254
pag.255

Gavl, udgiør en Deel af Kirke, er 15 Skridt i
Længde og Brede, og tilligemed Spiret af 83 1/4 Alens
Høide. Kirken og Spiret ere begge bedækkede med
Blye. Indentil bestaaer dens fornemste Prydelse i en
af Alabaster meget vel udarbeidet Alter-Tavle med
Pillere af rødflammet Marmor, og 2de paa Træe ma-
lede Billeder paa Siderne eller Fløiene, som ere Ret-
færdighed og Styrke, begge i halv corporlig Størrelse
og af en Mesters Haand. De 2 meget store metal
Lysestager paa Alteret, have en latinsk Inscription,
som viser, at de ere forærede af Frue Dorthe Urne,
til taknemmelig Erindring af hendes Kiæreste Ove
Gieddes Hiemkomst fra Indien. De 2 derimellem
staaende Lysestager af Crystal Glas, ere ligeledes meget
ved udarbeidede, og til Kirken forærede af en Arbeider
ved forrige Nøstetangens Glaspusterie. I Choret
hænger en Tavle, hvortil endeel Sølv-Plader ere fæ-
stede, som man har taget af Rigets Cantzler Hans
Basses og Families Liig-Kister, som Inscriptionen
viser. Hans Begravelse er i Choret, og bedækkes af
en stor Vegsteen, hvori hans og Frues Billeder ere
udhugne i naturlig Størrelse. Kirken selv har, for-
uden endeel Pulpituer og ophøiede Stole, en Hvelving
af Træe, ved Lister afdeelt i Ruder, hvori mange af de
i Kirken begravne Adelsmænds Vaabener sees malede.
Denne Kirke har ellers, som berettes, været kaldet
St.Petri Kirke, som og kan sluttes af de 2 Nøgler
i Kryds, som før har været malede over Taarn-Døren,
men siden ere med Kalk overstrøgne og giort ukiende-
lige. Nu agter dog Kirkens nærværende Eier, Hr.
Christian Selmer, at fornye dem igien. Fiskum
Annex-Kirke, ligeledes en gammel grundmuret Byg-