Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om stedets øvrige Inddeling i Hen-
seende til det geistlige, civile og militaire
-
  

§ 27 (pdf)

pag.246

pag.247
pag.248
pag.249
pag.250
pag.251
pag.252
pag.253
pag.254
pag.255

ning, er kun gandske liden og uden betydelige Zirater,
dog har den ligesom Hoved-Kirken et godt muret Sa-
cristie, endog med Kakkelovn og Varme om Vinteren,
som fattes i Hoved-KIirken. At anskaffe Orgelværk,
i det mindste i Hoved-Kirken, har været i Forslag, og
var engang samlet en Fond til, men at lønne Organi-
sten, har Eger-Almue aldrig seet sig Leilighed til,
uagtet adskillige Menigheder her i Stiftet af langt
ringere Formue, i lang Tid har havt og lønnet dem,
atter til Beviis, at Yppighed og misbrugt Rigdom,
har intet tilovers, men er i den største Overflødighed,
altid trængende. Begge Kirkerne have ellers denne
Feil tilfælles med andre gamle Kirker, at de ere for
smaa, som let lader sig slutte deraf, at Menighederne
aarlig tilvoxe, men Kirkerne ikke. Dog det beste,
eller rettere værste er, at den største Part gaaer mindre
flittig i Kirke end tilforn, hvorfor de gamle Kirker
endnu en Tid kan være store Nok.
       Kirke-Betienterne ere 1 Sogne-Præst, 1 re-
siderende Capellan, som nyder af Sogne-Præsten aar-
lig 200 Rdlr., foruden Offer til 3 Høitider, og
en Klokker eller Degn, som gemeenlig er en studeret
Person. Da Degne-Pengene, som jeg før har sagt,
ere henlagte til Christiania Skole, saa har han i den
Sted, foruden Offer og Accidencer, en vis Anedeel Korn
og en saa kaldet Qvinde-Rettighed, bestaaende i
Madvahre, Her og deslige, og det af hver Jordbruger
efter hans Gaards Størrelse. Kaldets visse In dkom-
ster ere 500 Rdlr., som i den residerende Capellans
Løn, i den ordinaire Enke-Pension, som er 60 Rdlr.,
i de Kongelige Skatter og andre Afgifter, gaaer reent
bort, helst naar en Sogne-Præst tillige holder Per-