Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om stedets øvrige Inddeling i Hen-
seende til det geistlige, civile og militaire
-
  

§ 27 (pdf)

pag.246

pag.247
pag.248
pag.249
pag.250
pag.251
pag.252
pag.253
pag.254
pag.255

sonel-Cappelan, som i saa stor en Menighed kan be-
høves. Han skal altsaa leve af det uvisse, som tilforn
har været anseeligt, men i de senere Tider har taget af
i samme Grad, som Menneskers Antal og Fornøden-
heder have taget til, hvortil ogsaa kommer Velstandens
Aftagelse og Levemaadens stedse tiltagende Kostbarhed
med Udgifternes Forøgelse. Alt dette giør, at jeg
neppe nu vilde raade en Biskop i Opslo at sende sin
Vicarius hid, som i gamle Dage skal være skeet, helst
om et saadant Vicariat skulde sigte til, at leve i Mage-
lighed eller samle Rigdom. Man har i det mindste
Aarsag at tænke paa, naar man henseer til de 4 sidste
Sogne-Præsters Skiebne, af hvilke den første, som
levede i de meest floriante Tider, efterlod sig saa godt
som intet, de 2 efterfølgende satte deres Midler til,
og den 4de skatter sig deri meest lykkelig, at han ingen
stor Familie har at sørge for. Saaledes gaaer det,
naar man nødes at leve, ikke som man selv vil eller bør,
men som andre ville. Dog godt endnu, at man kan
have Frihed til at tænke og ikke nødes i dette som alt
andet at følge Strømmen.
       Mensal-Godset beløber sig til 20 Skippund
15 1/3 Lispund, men med Bygsel ikkun til 7 Skippd.
2 Lispd., hvoraf 1 Skppd. 10 3/43 Lispd. er tabt. Dette
kan skee paa adskillige Maader, saasom naar en Præst
en Beneficiarius af een part i en Gaard og Eier af
en anden, da kan det let skee, at hans Arvinger efter
hans Død, kan tilegne sig begge som en Eiendom, og
dølge for Eftermanden den rette Sammenhæng, eller
give ham en urigtig Fortegnelse. Paa saadan Maa-
de skal en Part i Gaarden Hoen være skilt fra Men-
salet. Gandske nyelig blev Bygsel-Ret til den halve