Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om stedets øvrige Inddeling i Hen-
seende til det geistlige, civile og militaire
-
  

§ 27 (pdf)

pag.246

pag.247
pag.248
pag.249
pag.250
pag.251
pag.252
pag.253
pag.254
pag.255

Deel i Gaarden Røren tabt for Mensalet, og samme
frakiendt ved en Høieste-Rets Dom, blot paa Grund
af en urigtig Attest, af min Formand, som ikke fandt
det anført i sin Fortegnelse eller Oppebørsels Bog over
Mensal-Godset, uagtet man siden har fundet en af
de forrige Præsters virkelig udstædte og Tinglyste Byg-
sel-Brev paa samme Jord-Part, der altsaa nu ikke
uden ved en nye Proces kan vindes tilbage. Dette
viser Fornødenheden af en rigtig og authoriseret For-
tegnelse over Mensal-Godset i ethvert Kald, som den
afdøde Præstes Arvinger burde være forpligtede at le-
vere fra sig til Eftermanden.
       Med Kirke-Godset er det ikke gaaet bedre; thi
deraf er tabt 10 19/48 Lispund, blot af Mangel paa Un-
derretning i hvilke Sogne, nogle under uvisse Navne
anførte Gaarder ligge, saa det nu kun har 10 Skppd.
16 7/16 Lispd. tilbage.
       Angaaende Skole-Væsenet, da har man i de
3de Dorper Vestfossen, Hougsund og Skodstelven
faste Skoler med residerende Skoleholdere, de andre
ere her som andensteds omvankende Gaard fra Gaard.
Deres Tal er i begge Sognene 9, og deres Løn meget
ulige fra 50 a 60 til 20 Rdlr., ja vel mindre, dog
faae de alle tillige en Tilhielp af Skole-Cassen, som
her er temmelig anseelig, og i de seneste Aaringer for-
nemmelig ved Bøder stegen til 460 Rdlr., hvorfra
dog afgaaer 100 Rdlr., som i dette Aar ere udbetal-
te for et Skole-Huus i Vestfossen. Den største Hin-
der i Skole-Væsenet er først Mangel paa gode Skole-
holdere; hvor jeg før var kunde man af mange Com-
petentere altid giøre Valg, hvorimod man her nødes
til at tage hvem man kan faae, da de fleste af verdslige