Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om stedets øvrige Inddeling i Hen-
seende til det geistlige, civile og militaire
-
  

§ 27 (pdf)

pag.246

pag.247
pag.248
pag.249
pag.250
pag.251
pag.252
pag.253
pag.254
pag.255

Haandteringer forud ere betingede, følgelig faa Ledige
nok til at paatage sig en saa møisommelig Forretning.
Samme Adspredelse i Verden, giør deels Forældre
forsømmelige i deres Børns Underviisning, deels de
Unge selv mere ulærvillige og glemsomme, helst hvor
de idelig samles i Dandse-Stuer og Spille-Huse, og
der tidlig forledes til at løbe paa Verdens Bane. Dog
har jeg altid mærket, hvad Kundskaben angaaer, at de
beste og meest formuende Bønder, have den meest op-
lyste Ungdom, og at den største Mængde ytrer sig hos
dem, som af Fattigdom og Mangel hos Forældrene,
for tilig nødes at vanke om blant Fremmede, af hvilke
her gives mange baade Fremmede og Indfødte.
       For Resten har det sig med Christendommen
her som paa de fleste Steder. Den offentlige Guds-
tieneste (som holdes hver Søndag ved begge Kirker,
foruden Uge-Rrædikener i Fasten og undertiden ved
Communion), forsømmes vel af mange Ligegyldige eller
Magelige, men bivaanes dog flittig af de Fleste, og
i Almindelighed viser man sig ved samme meget stille
og agtpaagiven. De, som føre et ordentligt og ærbart
Levnet, ere flere i Tallet end de Lastefulde, og disse
taale her saavel som nogen andensteds at straffes og til
Rette sættes, hvorom jeg kan vidne af egen Erfaring.
Nogle faa i visse Henseender Hernhuttisksindede gives
her ogsaa, hvilket jeg dog ikke i noget eget antaget
Sprog eller selvgiorte Gebærder har fundet adskilt fra
andre; det eneste som synes at adskille dem fra Mæng-
den er, at de i Religionen ville selv tænke, skiønt i theo-
retiske Ting ikke altid saa rigtig, og da de sætte sig et
høiere Maal for, kan deres Feil desto lettere stikke i
Øinene. I Drammen, hvor der er en Samling af