Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om stedets øvrige Inddeling i Hen-
seende til det geistlige, civile og militaire
-
  

§ 27 (pdf)

pag.246

pag.247
pag.248
pag.249
pag.250
pag.251
pag.252
pag.253
pag.254
pag.255

de saa kaldte Mæhriske Brødre, udmærke de sig ved
et ordentligt og stille Levnet, iagttage flittig den udvor-
tes Gudstieneste, og vise sig overalt som gode Bor-
gere, og lydige Undersaatter, hvorfor Stedets Præster
ansee dem, som deres beste Tilhørere. Man kan alt-
saa i Henseende til disse, bifalde en vis Autor, naar
han holder de oprigtige blant Hernhuttisksindede, nu
omstunder for de beste Christne, alene, som mig synes
med Undtagelse af dem, som vide, at forene en saa at
sige fuldkommen opklaret Forstand med et christeligt
Levnet. Dog hvor mange ere de? Lader os kun blive
ved Mængden, da vi uden Tvivl ville faae at see, at
de fleste troe og tænke anderledes end de leve, naar
disse tvertimod synes at leve saaledes som de tænke.
       I Henseende til Borgerlig Indretning, ud-
giøre begge Sognene kun 1 Tinglav, der hører under
Eger, Lier, Modum, Sigdal og Hurums Fogderie,
under Eger, Modum og Sigdals Sorenskriverie, og
disse igien under Buskerud Amt. Endskiønt dette
Amt er i Henseende til Circumference eet af de mindste
i Norge, indbefatter det dog i det mindste ligesaa man-
ge Qvadrat-Mile, som Sielland, der er deelt i 15
Amter. Lige det samme kan man sige om Fogderiet
og Sorenskriveriet, at hvor liden deres Strækning er
i Ligning mod andre i Norge, overgaae de dog hele
Amter i Dannemark. Man vilde altsaa tage meget
Feil, om man meente, det samme kunde udrettes af en
Amtmand, Foged eller Sorenskriver her, som af en
Amtmand eller Herredsfogd i Dannemark. Forud-
sat, at Sædelæren var en saadan Betient ligesaa vig-
tig som Rettens Lære, og det almindelige Beste hans
høieste Lov, skulde han dog neppe blive istand at iagt-