Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om stedets øvrige Inddeling i Hen-
seende til det geistlige, civile og militaire
-
  

§ 27 (pdf)

pag.246

pag.247
pag.248
pag.249
pag.250
pag.251
pag.252
pag.253
pag.254
pag.255

tage alt hvad han burde, inden en saa vidtløftig Virke-
Kreds, end sige naar ingen af Delene er hans Sag,
uden for Profiten og Levebrødets Skyld. Man maae
derfor ikke undre, at her som flere steds gaaer Uorden i
Svang med Brændeviins-Brænderie, Braate-Bræn-
den, Sabbatens Overtrædelse, og at Kongel. Forord-
ninger især i Henseende til Justitz-Væsenet ikke saaledes
haandhæves, som de burde. Forretningers og Ar-
beiders idelige Forøgelse næsten i alle Embeder, giør
hertil ikke lidet, og udkræver virkelig af en Embeds-
mand en større Opofrelse end før, hvorfor han ogsaa
nu mere end tilforn behøver en dyb Følelse af Pligterne
mod det Almindelige og en herskende Afskye for Laster.
       Angaaende den Militaire Indretning, da
var Eger tilforn deelt i Dragon-og Soldater Lægder.
Men i en Bygd som denne, der ligger under stærk
Skyds og Kiørsel til Værkerne, faldt det besværligt
at holde fornødne Dragon-Heste, hvorfor Dragon-
Lægderne paa 4 nær, som ere endnu tilbage, bleve for-
vandlede til Soldater-Lægder, af hvilke her nu ere
185 1/2, de samme ere deelte imellem 2 Compagnier
saaledes, at 97 1/2 henhøre til det søndre Egerske eller
Darboiske og 88 til det Hougsundske Compagnie. Det
første har sin Exercitie-Plads paa Præstegaarden, hvor
og begge Compagniers Telt-Huse staae, det andet i
Hougsund. Saadanne Exercitie-Pladser kunde blive
nyttige Skoler for Soldaterne, naar deres Officerer,
foruden den Hurtighed i Haandgreb og Vendinger, som
de lære dem, satte deres Sinds i Øvelse ved Forestillin-
ger af en fornuftig Moral, i det mindste bygget paa
en sømmelig Ærekierheds Grund, hvorved de tilforn
saa gængse Eeder, tillige meget vilde bortfalde. De