Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om stedets øvrige Inddeling i Hen-
seende til det geistlige, civile og militaire
-
  

§ 27 (pdf)

pag.246

pag.247
pag.248
pag.249
pag.250
pag.251
pag.252
pag.253
pag.254
pag.255
pag.256

Herrer Officiers vilde selv drage adskillige Fordele der-
af, og giøre sig til værdige Efterfølgere af de gamle
Krigsmænd, en Alexander og Julius Cæsar, hvis Ta-
ler, om de vare dem bedre bekiendte, tillige kunde tiene
dem til gode Mønstre. Til endeel af vore Officerers
Berømmelse maa jeg ogsaa sige, at de nu mere end
tilforn føle den Pligt, som heri paaligger dem og stræbe
at giøre den fyldest.
       Sognets Fattige faae enten alene en Hielp
i Penge af de Fattiges Casse, eller naar de ere mere
nødlidende, et vist Antal Bønder at underholdes af,
hvilke da enten svare dem en vis Deel Korfn, som kal-
des Korn-Indlæg, eller skiftes at underholde dem
i deres Huse, som kaldes Huus-Indlæg. De Fat-
tiges Casse, som meest er samlet ved Bøder for ulovlig
Brændeviins-Brænden, var 1780 stegen til 531 Rdl.,
men lidde de 2 efterfølgende Aar en Afkortning af 220
Rdlr., ved det Korn, som for denne Summa blev ind-
kiøbt af det Kongelige Korn-Magazin og uddeelt til
Stedets Fattige. I saa trange Aaringer er det ide-
lige Overløb af Fattige i saa stor en Menighed, og det
Regnskab, som skal holdes, ikke en ringe Byrde, og
kan ansees næsten for det halve af en Præstes Arbeide.
Stiftets høie Øvrighed har ellers viist en roesværdig
Omhue for at anskaffe fornødne Kornvahre fra Dan-
nemark, og at aabne Magazinerne, hvorfor man i de
seneste dyre Aaringer har kunne kiøbe Korn for billige
Priser, ikke at tale om det, som af KKongelig Naade er
skienket, saasom nu sidste Gange 1783 til denne Menig-
hed alene, 100 Rdlr.