Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Egnens Oldsager, mærkelige Stæder, Personer og Hændelser -
  

§ 28 (pdf)

pag.255

pag.256

pag.257
pag.258
pag.259
pag.260
pag.261
pag.262
pag.263
pag.264
pag.265
pag.266
pag.267
pag.268
pag.269
pag.270
pag.271
pag.272

§ 28. Om Egnens Oldsager, mærkelige Stæ-
der, Personer og Hændelser.


       Den saa kaldte Capitel-Bakke fortiener blant
Stædets Oldsager det første Sted, siden den har havt
en geistlig Bygning i Pavedømmets Tid. Min Svi-
gerfader, Sal. Hr. Grave, i sit lidet Skrift om Eger,
udgiver, som vist, at 1 af de 14 Capeller, som Pave
Clemens A.1311 tillod Kong Hagen at bygge i
Norge, især det, som i Pavens Brev kaldes Capel-
la St.Laurentii ad Aikarnsund, just har staaet
paa dette Sted. Det samme bestyrkes ogsaa deraf,
at nogle kalde det ikke Capitel- men Capel-Bakke,
skiønt det første Navn er meest almindeligt, hvortil
kommer, at Hougsund, som stedet ligger hos, i forrige
Tider ikke urimelig kunde være kaldet Aikarnsund, siden
dette Sund ligger ved Eker-Elven. Imidlertid bli-
ver det dog langt rimeligere her at forstaae Egersund
i Dalene, som og anmærkes i Danske Magazins 11te
Hæfte, hvor Pavens Brev anføres, skiønt dette ikke
hindrer, at jo her ligesaavel som der, kan have staaet
en saadan geistlig Bygning, som Navnet lyder, aller-
helst siden et vist Sted paa den Side af Sundet, hvor
Capitel-Bakken er, endnu bær Navn af Helgahuus *).

 

*) Den beste Oplysning i Sagen har jeg siden indhentet ved
       Samtale med Hr. Justits-Raad Stockfleth, som be-
       retter, at paa et Sted ved Miøsen i Faaberg Præste-
       gield, som man kaldte Helgahuus, og hvor et rigt
       Fiskerie af Lake-Sild gaaer til, fandtes i hans Tid
       i en gammel Stolpebod en Bielke med denne Paaskrift:
       Anno Domini - - - hæc Capella Consecrata fuit
       per Manus Gunnari Episc. Hameron in laudem
       beatæ virginis. Man vidste og af en gammel Tra-
       dition, at i samme Capel blev holdt Messe paa den