Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Egnens Oldsager, mærkelige Stæder, Personer og Hændelser -
  

§ 28 (pdf)

pag.256

pag.257
pag.258
pag.259
pag.260
pag.261
pag.262
pag.263
pag.264
pag.265
pag.266
pag.267
pag.268
pag.269
pag.270
pag.271
pag.272

For Resten er Stedet nu kun en ved den alfare Vei
beliggende og med Træer bevoxen Sand-Høi, som slet
intet Tegn viser til den Bygning, der har staaet, og
da Grunden synes for løs til at bygge af Steen, maae
enten Bygningen have været af Træe, eller og maae
Grunden siden den Tid af Elven være overskyllet, hvil-
ket sidste vel bliver det visseste, og af det efterfølgende
vil giøres troeværdigt. Paa Gaarden Berg 1/4 Miil
ovenfor og ligeledes ved den alfare Vei, har og staaet
en gammel Bygning, hvoraf endnu sees Grundvolden,
som bestaaer af meget store Stene med Kalk imellem,
der er ligesaa haard som Stenen. Dette viser, at det
har været en gammel trofast Bygning, og som berettes
skal dette være Levninger af den gamle Sogne-Kirke,
som først skal have staaet paa Gaarden Kirkaas, som
deraf bær Navn, og var da kun en Annex-Kirke af et
andet Præste Kald, blev siden forflyttet til Berg, og
da samme faldt for liden, skal nu værende Hougs Ho-
ved Kirke være bygt. Man lægger endnu til, at
medens Kirken stod paa Aas og Berg, skal Præste-
gaarden med det Sted, hvor Kirken nu staaer og hele
Egnen deromkring, være oversvømmet af Elven, som
i sig selv er gandske troeligt, og af det, som nu strax
skal meldes, vil blive stadfæstet.

 

       Tid af Aaret Lake-Sildfiskeriet gik til. Heraf kan
       sluttes, at paa Eger har været et ligesaadant Capel
       oprettet for Laxe Fiskeriets Skyld, og efter Rimelig-
       hed har samme først staaet der, hvor Capel-Bakken er,
       og Elve-Bredden da var, men er siden da Elven tog
       sig et andet Løb, forflyttet til det Sted, man kalder
       Helgahuus, hvor Elve-Bredden nu er. I et gam-
       melt Pergament Brev af 1631 tales om dette Hel-
       gahuus, som et Sted der laae ved Elven og havde et
       hosliggende Fiskerie, og tillige om et saa kaldet Stren-
       gehuus, der ei har ligget langt derfra.