Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Egnens Oldsager, mærkelige Stæder, Personer og Hændelser -
  

§ 28 (pdf)

pag.256

pag.257
pag.258
pag.259
pag.260
pag.261
pag.262
pag.263
pag.264
pag.265
pag.266
pag.267
pag.268
pag.269
pag.270
pag.271
pag.272

       Hva den nu værende Hougs Kirke angaaer,
da har jeg tilforn erindret, at den har hedt St.Petri
Kirke, og har havt 2de Nøgler malede over Taarn-
Døren. Der siges og at Kirkens Model skal være
kommen fra Rom, og indviet af Paven, som min
Svigerfader Sal. Professor Grave melder i sit oft-
ommeldte lidet Skrift Prisca & nova Egerana,
hvor dette tilføies, at en saadan Kirke Model giort
af Kaaber og rigelig forgyldet, blev funden, da man
vilde reparere Vattenaas Kirke i Sigdal, og siden for-
æret til det Danske Selskab.
       Paa Gaarden Ryg fandtes i hans Tid et Perga-
ment-Brev af 1309, som begynder saaledes: Jeg
Svend Rejersen, Biskopens Vicarius paa Ei-
kar *), hvoraf sees, at Biskopen i Opslo har været
Sognepræst til Eger, og der holdt en Vicarius til at
forrette Tienesten og oppebære Indkomsterne, maaskee
og at lære Theologien og dømme i Ægteskabs Sager
i forommeldte Capitel. Samme Tid skal Grændserne
omkring hele Eger være fastsatte af 4 Biskopelige Com-
missarier (Bøndernes sige Bisper) og Grændse-Stene

*) I nysommeldte velskrevne og meget læselige Pergament-
       Brev af 1631, tilhørende Hr. Hofgaard, som Eier
       af Gaarden Hoen, meldes om en Svend Rolffsen,
       Vicarius paa Hou, som 1388 var tilstæde på almin-
       delig Steffnestue for Joen, Bisp i Oslo. Er dette
       den samme som forbemeldte Svend Reyersen, maae
       hans Navn og tillige Aarstallet 1309, være urigtig
       læste. I samme Brev heder det, at 1299 skiænkede
       en ved Navn Amund Hellesen Hoff, et Sted kaldet
       Fossen (nu Qværne), til Halffuor Thoresen, Korsbroder
       i Oslo, som da atte Hous Kirke, eller til de Præster,
       som Hous Kirke bliver eigende, hver efter anden,
       hvoraf sees at Hougs Kirke da var bygt, og allerede
       med Donation begavet.