Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Egnens Oldsager, mærkelige Stæder, Personer og Hændelser -
  

§ 28 (pdf)

pag.256

pag.257
pag.258
pag.259
pag.260
pag.261
pag.262
pag.263
pag.264
pag.265
pag.266
pag.267
pag.268
pag.269
pag.270
pag.271
pag.272

satte i alle Sognets Kanter. Capellanen Hr. Budde
fandt og virkelig ved sin Omvandring for Kartets Skyld,
Grændse-Mærker udhuggede i Klipperne. Man be-
rettede ham og, at der paa Grændserne imellem Eger
og Flesberg skulde være en Steen med udhugget Skrift,
som ingen kunde læse, skiønt Nattens Tilnærmelse og
det slemme Veir giorde ham det umueligt at komme
derhen. Er dette saa, kan det dog vel ikke være andet
end Sognemærker. Paa samme Tid har og det rige
Laxe-Fiskerie ved Døvig hørt Opslo Bispestoel til,
men er siden ved Reformationen lagt under Kronen og
kaldes nu Kongs-Fiske, som allerede § 20 er sagt.
Fra dette nu omtalte Vicariat synes det, at den gamle
Bispe-eller Chor-Kaabe skriver sig, som tilforn
har ligget her i Kirken. Den var af rødt Fløiel
kunstig med Guld i Billeder broderet, og skiønt meget
forfalden, dog saadan, at da den blev foreviist Kong
Frid. 5 Høilovl. Ihukommelse, ved hans Reise her
igiennem 1749, satte den saavel Kongen som Minister-
ne i Forundring, dog skal den tilforn have været langt
prægtigere, førend de Svendske paa deres Streiferier
i K. Frid. den 2dens Tid, berøvede den sin fornemste
Prydelse af kostbare Stene, Perler og Guldhager. Da
den nu ikke er mere at finde, har nok nogen af Kirkens
seneste Eiere, ladet den gaae igiennem Ilden for at
luttres.
       Af gamle Forskandsninger findes her endeel,
saasom paa Gunildrud-Kollen i Fiskum Sogn, og
Ristved-Kollen i Hougs Sogn i en Bygd kaldet Bin-
gen, som er Sognets øverste Grændse mod Numme-
dal. Den første ligger paa Siden af et Field omtrent
4000 Skridt fra Ekern-Vandet, og seer ud som en