Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Egnens Oldsager, mærkelige Stæder, Personer og Hændelser -
  

§ 28 (pdf)

pag.256

pag.257
pag.258
pag.259
pag.260
pag.261
pag.262
pag.263
pag.264
pag.265
pag.266
pag.267
pag.268
pag.269
pag.270
pag.271
pag.272

Skandse sammenbragt af umaadelige store Stene.
Den andet kaldet Slottet i Bingen, som jeg selv
har besøgt, ligger paa en steil og maadelig Høi eller
Bierg, kaldet Ristvedt-Kollen, og bestaaer af 2 For-
skandsninger eller Brystværn, en et aStykke nedenfor
Høiens Overflade, den anden paa Overfladen selv,
men indtager dog kun de Sider, som nedenfra ere meest
tilgiængelige, hvilke man altsaa ved dette Brystværn
har villet befæste. De bestaae begge af løse sammen-
lagte Stene, som en Karl vel kan løfte, og har tilforn
nok været høiere end nu, da de neppe naae et Menneske
til Beltet. Ellers blev i Sal. Hr. Graves Tid fun-
det nedenfor denne Høi en Ring-Brynie, bestaaende
af sammenlænkede Jern-Ringe 3 og 3 i hinanden,
hvoraf et Stykke endnu skal sees paa Gaarden Rist-
ved, det øvrige og meeste blev sendt til Kiøbenhavn at
forvares i et Raritet-Cabinet. Saavidt man kan
slutte, er alt dette Levninger af de saa kaldte Bings-
herrer, som Almuen efter de Gamles Beretning,
endnu giøre sig høie Tanker om. I sær skal de have
været meget rige, saa de endog have beslaaet deres
Heste med Sølv-Skoe, de skal og have havt den
Mynidghed, at der ei maatte ringes til Gudstienesten
paa Houg, førend de vare komne til Kirke. Sagen
er nok, at de have fundet Sølv i det her beliggende
Holte-Field, hvor der i de ældste Tider har været
Sølv-Gruber, som jeg tilforn § 6 har viist, og hvor
endnu sees Gruber, som endog i de nyere Tider har
været drevne og for faa Aar siden indstillede. En
Jern-Lænke 70 Alen lang, og af samme Beskaffen-
hed, som de der bruges ved Grube-Arbeide, er for
50 Aar siden funden paa Gaarden Holte, hvilket alt