Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Egnens Oldsager, mærkelige Stæder, Personer og Hændelser -
  

§ 28 (pdf)

pag.256

pag.257
pag.258
pag.259
pag.260
pag.261
pag.262
pag.263
pag.264
pag.265
pag.266
pag.267
pag.268
pag.269
pag.270
pag.271
pag.272

giver stærk Formodning om de Gamles Berg-Arbeide
i Bingen, længe før Sølv-Værkets Opdagelse paa
Kongsberg, hvorom allerede er meldt § 6. For
Resten synes det, som her berettes om Bingsherrerne,
at bære Præg af det selv samme, som Hr. Deichman
efter de Gamles Beretning skriver om Garperne *),
at de dreve Sølv-Gruber i Luxefieldet, med videre.
See Kiøbenh. Selsk. Skrifter XI.Tom. S.170.
       Til de Gamles Bygninger kan man og henreg-
ne de her saa kaldte Troyborge **), hvoraf sees kien-
delige Levninger ved Bragnæs, Hougsund, Kongs-
berg o.s.v. De skal, som man siger, have Navn af
Staden Troja, og have egentlig været af Steen ind-
hegnede Jerngange, saaledes indrettet, at naar man
12 Gange havde gaaet om i en Cirkel, og imidlertid
ofte havde været nær ved Omkredsen, kom man omsider
ind i Middelpunkten, hvorfra man maatte vende samme
Vei tilbage, for at slippe ud. Om de hav eværet ind-
rettede blot for Lyst, eller for at have der et Slags
Retirade, er mig ubekiendt, ikke heller veed jeg, at
noget saadant Nordenfields har været i Brug.
       Til mærkværdige Steder kan først henregnes
3de her værende Dorper eller Flekke, som ere: 1) Vest-
fossen, hvis Situation og Beliggenhed allerede er be-
skreven § 4. Den deles ved det der igiennem løben-
de Vandfald eller Foss i 2 Dele, som sammenføies ved
en skiøn Træe-Broe, og har 12 Qvantum-Saver,
eller Sav-Værker, hvorpaa aarlig skiæres henved

 

*) En Garpe betyder en riig og mægtig Mand, følgelig
      svarer til det Navn Bingsherrer eller Herrer i Bin-
      gen. See Kiøb. Selsk. Skrifter 7de Tom S.283.

**) Slige Steder kalder man og Troyborg Slot, item slet-
      hen Slottet.