Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Egnens Oldsager, mærkelige Stæder, Personer og Hændelser -
  

§ 28 (pdf)

pag.256

pag.257
pag.258
pag.259
pag.260
pag.261
pag.262
pag.263
pag.264
pag.265
pag.266
pag.267
pag.268
pag.269
pag.270
pag.271
pag.272

300.000 Bræder og Planker. Derved ernæres for-
uden de, som bringe Sav-Tømmeret frem, 1 Saugd-
Foged, 12 Saug-Mestere, 24 Saug-Drenge, 2
Brugs-Smede, 12 Bordførere, 24 Tømmerdragere,
(som dog boe i Hougsund,) og 4 Kull-Brændere, til-
sammen 79 Familier. Her er og en Jern-Hammer
under Hassel Jernværk, hvori 9 a 10 Smede arbeide,
2de Hollandske Gryn-og Sigte-Møller, foruden
mange andre Møllebrug, som giør Stedet nærsomt.
Her boe derfor adskillige Haandværks-og Værtshuus-
folk, af hvilke 4 ere priviligerede, desuden en heel
Deel Royerter, som nære sig ved at roe Ladninger her-
til fra Drammen. Over den Søe Ekern har Hr. Ge-
neral-Krigscommiss. Rasch, som Eier af Eidsfoss
Jernværk 2de Jagter i Gang, som hente Malm og
Proviant fra og Jern til Vestfossen, hvorfra det siden
paa Baade indføres til Drammen. I alt boer her
550 Siæle. 2) Hougsund, hvor Færgestedet er
og den sædvanlige Skyts-Station, beboer af foran-
meldte 24 Tømmerdragere, som besørge Tømmerets
Transport til Vestfossens Sav-Værker, desuden
Haandværksfolk, Røyerte-Fiskere, Sund-eller Pram-
Mænd, Værtshuusfolk og deslige, i alt henved 450
Siæle. 3) Skodtselven, som for Sav-Værker-
nes Skyld ernærer 200 Mennesker. See derom til-
forn § 4.
      Hernæst fortiene visse fornemme Gaarde paa
Eger med deres Beboeres Skiebne, at beskrives. Den
første og fornemste er Semb, som og kaldtes Sedemb,
eller maaskee rettere Sædheim (da Grunden er meget
frugtbar), hvor de gamle Lehnsherrer have boet den
Tid Eger var en Kongelig Forlehning. Den skal