Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Egnens Oldsager, mærkelige Stæder, Personer og Hændelser -
  

§ 28 (pdf)

pag.256

pag.257
pag.258
pag.259
pag.260
pag.261
pag.262
pag.263
pag.264
pag.265
pag.266
pag.267
pag.268
pag.269
pag.270
pag.271
pag.272

først være eiet og beboet af Svend Basse, men da
han, som Snorro Sturlesen *) bertetter, blev forviist
Norge af K. Haagen 1370, faldt den i Kongens Hæn-
der. Af Kong Christian den 4de blev den skiæn-
ket til Hannibal Sehested, og da han maatte give
den til kronen igien, blev den solgt til Gabriel Mar-
silius, af hvilken Oberstlieutnant Richelieu igien ind-
løste den, hvorefter Gaarden med Godset, som i de
første Tider skal have været meget stort og anseeligt,
blev solgt og adspredt i mange Eieres Hænder. Som
Sal. Hr. Garve skriver, skal adskillige Kongebreve
være daterede paa Semb, og at Kongerne, især Kong
Christian den 4de, virkelig en Tid maae have resi-
deret der, eller taget der ind paa deres Reiser, maae
sluttes af den Konge-Stoel, som før var at see i Hougs
Kirke paa Pulpituet lige for Prædikestoelen, hvor K.
Christian den 4des og Friderich den 3dies Chiffres
endnu staae malede. Længer ind i Kirken sees gamle
Malinger paa Lærred, som man forsikrer, at samme
Konge-Stoel tilforn var beklædt med. Paa Horgen,
tæt ved Sembs Hovedgaard, har tilforn boet en Frue,
bekiendt af det Navn Guro Green, hvis balsamerede
Legeme ved Liigkistens Forraadnelse var kommet til at
staae i Sacristiet og fra et Sted til et andet blev hen-
slængt, indtil det blev nedlagt i et af Gravstæderne i
Kirken, hvor det endnu er at see. 2) Fossesholm,
tilforn kaldet slet hen Foss, som det ofte endnu heder
i daglig Tale, var en Tid beboet af Peder Hansen
Basse, Høvidsmand paa Aggerhuus, som døde 1551,
siuden af Hans Pedersen Basse, hans Søn, som

 

*) See den midlere Edition S.789.