Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Egnens Oldsager, mærkelige Stæder, Personer og Hændelser -
  

§ 28 (pdf)

pag.256

pag.257
pag.258
pag.259
pag.260
pag.261
pag.262
pag.263
pag.264
pag.265
pag.266
pag.267
pag.268
pag.269
pag.270
pag.271
pag.272

var Norges Riges Cantzler og døde 1602 *). Hans
2de Fruer vare Else Gyldenstierne og Anna Skin-
kel. En Søn af ham igien, ved Navn Friderich
Hansen, har og beboet Fossesholm og døde 1616,
hvilket altsammen sees af Sølv-Pladerne paa deres
Liigkister, som 1728 af Kirkens da værende Eier, Com-
merce-Raad Lars Moss, bleve fæstede til en Tavle,
som endnu hænger i Choret af Houugs Kirke. Siden
har Kongel. Befalingsmand over Eger Lehn, Hans
Lange, beboet Gaarden, indtil den med Semb og
mere Gods blev pandsat til de Herrer Marcellis, som
betiente sig imidlertid af visse Forpagtere, blant andre
af Christian Wiinschiench, som i mange Aar beboe-
de Gaarden. 1675, blev den af Høists. K. Chri-
stian den 5te skiødet til Baron Constantin von
Marcellis. Af ham kiøbte Justice-Raad Giord
Andersen og Jørgen Poulsen hver sin halve Deel
1697. Jørgen Poulsens Deel kiøbte siden Gabriel
von Cappelen, og endelig fik hans Søn Hr. Etats-
Raad v.Cappelen begge Dele igien samlede 1762.
og 63, har og siden sat Gaarden med Godset i skiøn
Stand, bygget Husene med Ladegaardene saa godt som
af nye, samt indrettet et skiønt Vandspring midt i
Gaarden med en nyttig Fiske-Kumme og bygt der-
over en anseelig Bygning med Taarne og Klokke eller
Time-Viser, som tilsammen har kostet 14 a 1500
Rdlr. Førend jeg forlader Fossesholm, maae jeg

 

*) Ved hvad Anledning han blev Cantzler 1591, viser
      B.Holberg i Dannem. R. Hist. 2 S.548. Sam-
      mesteds vises Forskiellen imellem de Norske og Danske
      Bassers Vaaben, bestaaende deri, at de første førte
      2 røde Vederhorne, de sidste et Vild-Svinehoved,
      begge i Sølv-Skiold.