Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Egnens Oldsager, mærkelige Stæder, Personer og Hændelser -
  

§ 28 (pdf)

pag.256

pag.257
pag.258
pag.259
pag.260
pag.261
pag.262
pag.263
pag.264
pag.265
pag.266
pag.267
pag.268
pag.269
pag.270
pag.271
pag.272

endnu erindre dette, at den i den 7 Aars Feide under
Kong Friderich den 2den, (følgelig i Hans Basses
Tid,) blev beskudt af de Svenske, som de i de gamle
Bygninger siddende Kugler tydelig viiste, førend de
bleve ombyggede og satte i den Stand, de nu ere.
Gaarden har ellers en smuk Beliggenhed ved Enden
af Fiskum-Vandet og Vandfaldet Vestfossen, og er
inden-og udentil gandske anseelig. 3) Skielbred
Herregaard har i gamle Dage tilhørt Hartvig Hvidt-
feldt til Kammer-Gaard, hvis Frue var Bente
Schack til Skielbred. Deres Datter Margrethe
Hvidtfeldt til Skielbred, som var givt med Thomas
Dyre til Sundsby i Bahuslen, har giort sig berømt
ved at give de Herregaarde Aabye og Sundbye til
den studerende Ungdom ved Giøthaborgs Gymnasium,
som sees af Oedmans Bahuslehns Beskrivning S.196.
Medens Hartvig Hvidtfeldt beboede Gaarden, drev
han et Sølv-Værk, hvoraf Gruberne endnu skal sees
i Gaardens Sæter-Marker, hvorom ogsaa Hr. Deich-
man melder i sin Beskrivelse over Kongsbergs Sølv-
Værk, Kiøbenh. Selsk. Skrifter Tom.XI. Nu be-
boes den kun af Bønder. 4) Ulveland har ligeledes
en Tid havt adelige Beboere, hvorom jeg dog ingen
vis Underretning har kunnet indhente. I de senere
Tider veed man, at Stiftsamtmand Tonsberg medens
han boede ved Drammen, har brugt den til Avl- og
Lyst-Gaard. Nu beboes den ligesom Skielbred af
Bønder. Sognet har ellers i forrige Tider ikke havt
Mangel paa adelige Familier og Standspersoner, som
der have opholdt sig, og af dem have de fornemste
Bønder-Gaarde en Tid været beboede. Saaledes
har paa Gaarden Steenshorn boet en Langhorn,