Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Egnens Oldsager, mærkelige Stæder, Personer og Hændelser -
  

§ 28 (pdf)

pag.256

pag.257
pag.258
pag.259
pag.260
pag.261
pag.262
pag.263
pag.264
pag.265
pag.266
pag.267
pag.268
pag.269
pag.270
pag.271
pag.272

paa Wolstad en Gienheimer, som skal have faaet
Kongelig Tilladelse, at lægge en Bom over den forbi-
flydende Elv, og tage Bom-Penge af alle forbirei-
sende til og fra Vestfossen, hvoraf et Stykke Mark,
som ligger derhos endnu bær Navn Bomengen.
       Næst efter Standspersonerne følger nu en For-
tegnelse over Kaldets Præster, som den residerende
Capellan Hr. Smith har giort sig Umage med at samle,
fornemmelig af de Inscriptioner, som findes paa Præ-
dikestolen i Hougs Kirke, og til Efterkommernes Ef-
terretning ladet male paa en Tavle, som staaer i Cho-
ret. Her er Fortegnelsen:
   Hr. Lars Christophersen, 1552, var Præst i 50 Aar.
   Hr. Niels Larsen, 1602, Religions-Provst i 4 1/2 Aar.
   Hr. Lars Jørgensen, 1631.
   Hr. Svend Pedersen, 1652.
   Hr. Didrich Thomæsøn Bang, 1682.
   Hr. Niels Christophersen Hoen, Capellan i Kaldet
      22 Aar, Sognepræst 1704.
   Hr. Peder Anchersen, 1720, tilforn Skibspræst.
   Hr. Christian Grave, Skibspræst 1730, Capellan
      paa Moss 1732, 3die Præst i Christiania 1747,
   Sognepræst til Eger og Profess. Antiqvitat. pa-
      triæ 1749.
   Hr. Peder Jespersen Nyrop, Sognepræst til Nedre-
      houg 1742, Provst over Ringerige, Hadeland og
      Hallingdal 1749, Sognepræst til Eger 1763.
   Hr. Lorentz Schnitler, Missionair i Wepsen 1751,
      Sognepræst til Nesset 1755, Sognepræst til
      Inderøen 1765, Provst i Vester-Indherred
      1771, Sognepræst til Eger 1773, døde den 22de
      Julii 1778.