Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Egnens Oldsager, mærkelige Stæder, Personer og Hændelser -
  

§ 28 (pdf)

pag.256

pag.257
pag.258
pag.259
pag.260
pag.261
pag.262
pag.263
pag.264
pag.265
pag.266
pag.267
pag.268
pag.269
pag.270
pag.271
pag.272

Her maae jeg tilføie dette: 1) at Hr. Didrich Tho-
mæsøn Bang, efter Formodning, har været en Søn
af Profess. Thomas Bang i Kiøbenhavn, som jeg
slutter, deels af Navnet, deels deraf, at han, ligesom
bemeldte Profess. Bang, og flere i den Familie, var
undertiden anfaldet af en Forrykkelse i Hiernen. Han
skal ellers have været en god Mand og døde i Fiskum
Kirke, da han der skulde forrette Tieneste. 2) I Hr.
Niels Hoens Tid blev Præstegaarden beboet og dre-
ven af Capellanen Hr. Andreas Wulfsberg, som
var en god Agerdyrker, og satte Gaarden i skiøn Stand,
som og i Hr. Anchersens Tid blev vedligeholdt, men
er siden efterhaanden forringet igien. 3) Hr. Peder
Anchersen havde været Skibspræst under Torden-
skiold, og var en streng Mand, som undertiden ind-
viklede sig i Processer, men derhos nidkiær og redelig.
Han forefandt Menigheden i et halvt Barbarie, da
Faa kunde læse i en Bog, Psalme Bøger vente Nogle
forkeert i Kirken, og saa videre; men ved utrættelig
Flid i Catechisation med Unge og Gamle, bragte han
dem til bedre Begreb og Orden, som Almuen selv til-
staaer, og nu bedre end da paaskiønner *). 4) Hr.
Christian Grave, min Svigerfader, strandede med
et China-Skib, hvorpaa han var Præst, ved Hetland,
og fik derved Anledning i nogen Tid at opholde sig

*) Som mig af adskillige er bleven berettet, skal Hr. Aal
      paa Modum, Hr. Bertelsen i Flesberg, og maaskee
      flere, have fundet disse Menigheder i samme Vankun-
      dighed og Uorden; de siges og ligesom Hr. Ancher-
      sen at have giort sig meget fortiente ved deres Forbe-
      dring i Kundskab og Levnet, hvoraf sees Menigheder-
      nes slette Tilstand i disse Egne paa en Tid, da man
      kunde have ventet bedre Oplysning og Christendom.