Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Egnens Oldsager, mærkelige Stæder, Personer og Hændelser -
  

§ 28 (pdf)

pag.256

pag.257
pag.258
pag.259
pag.260
pag.261
pag.262
pag.263
pag.264
pag.265
pag.266
pag.267
pag.268
pag.269
pag.270
pag.271
pag.272

ved Acadmiet i Oxford; udgav ved K. Friderich den
5tes Høilovl. Ihukommelse, hans Reise her igiennem
til Kongsberg, (da Høistbemeldte Konge tillige holdt
Taffel i Præstegaarden,) et Lykønsknings-Vers, kal-
det Prisca & nova Egerana, eller Velkomst og Af-
skeed til og fra Eger u., som oplyser dette Steds An
tiqviteter, og blev samme Tid Profess. Antiqvit.
Patriæ, giorde sig og megen Umage for Glas-Puste-
riets Opkomst, som da paa Præstegaarden blev opret-
tet, skiønt Præstegaardens Skov blev derved meget
medtaget. 5) Hr. Nyrop har især giort sig bekiendt
af Retskaffenhed og et Exemplarisk Levnet.
       Til Egers naturlige Tildragelser kan henreg-
nes, hvad jeg nyelig efter de Gamles Beretning har
meldt om Egnens Oversvømmelse af Elven, og dens
paafølgende Udtørrelse, ved hvilken Anledning Kirken
skal være forflyttet fra Berg til Houg. At en saadan
Oversvømmelse virkelig engang har truffet Præstegaar-
den, kan rimelig sluttes deraf, at Grunder, hvor
hvor Oversvømmelse skal være skeet, deels er meget sandig
og plat, deels sumpig, hvor Vandet synes at have
standset og giort en liden Søe. Ved det Præstegaar-
dens gamle Grund og Eiendom blev oversvømmet og
giort ubrugelig, skal det efter Beretning være skeet,
at den Deel, som ligger paa hin Side Elven og kaldes
Præsteager, er lagt dertil for at erstatte det ved Over-
svømmelsen lidte Tab, hvorved Præstegaarden er ble-
ven forøget med et stort Stykke frugtbar Jord, men
har tillige ved denne nye Accession, faaet en alt for
vidtløftig Strækning, for at kunne dyrkes, som den
burde, efter det jeg allerede § 13 har viist. Hvilke
Forandringer Efterkommerne ville opleve, kan man ikke