Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Egnens Oldsager, mærkelige Stæder, Personer og Hændelser -
  

§ 28 (pdf)

pag.256

pag.257
pag.258
pag.259
pag.260
pag.261
pag.262
pag.263
pag.264
pag.265
pag.266
pag.267
pag.268
pag.269
pag.270
pag.271
pag.272

alt indtil Lindesnæs henved 40 Mile, men giorde
ingen Skade. Et senere Jordskiel skal have foraar-
saget den Sprække, som sees i Muren i Sacristiet ved
Hougs Kirke. Paa Ulvelandsbakken henved Hassl-
Værket, fornemmes hver Vinter en Jord-Rystelse,
som kommer af en hosliggende Myr, hvori Isen brister
med stærkt Knald og Rystelse. I samme Myr op-
springer en stor Mængde Suurbrøndsvand, som uden
Tvivl ved sine elastiske og varme Dampe foraarsager
Isens Sønderbristelse og den dermed følgende Jord-
bævning.
       Paa Eger skal efter de Gamles Beretning ofte
være fundet Penge i Jorden. I Sal. Hr. Graves
Tid fandtes paa en til Præstegaarden henhørende Plads
Braaten, en stor Guld-Ring, som bemeldte Hr.
Grave stedse siden bar paa sin Tommelfinger, foruden
endeel Myndter, af hvilke en Deel blev nedsendt til
Kiøbenhavn, hvilktet alt skal være fundet i en Ager,
liggende i en Leer-Krukke. Paa Gaarden Mælum
paa Modum, tæt ved Egers Grændser, har man lige-
ledes i en Ager og tæt ved en Mødding fundet 3 Ro-
merske Sølv-Mynter, som jeg selv har havt i Hænde.
Den største af Vidde som et 12 Skillings Stykke, har
paa den ene Sider Keiser Gordiania Hoved med Om-
skrift: Imp.Cæs.M.Ant.Gordianus Augustus,
paa den anden, en Gudinde med en Vægtskaal i den
høire og et Overflødigheds-Horn i den anden Haand,
derom i Randen Æqvitas Augusta. Den 2den
som en Dansk 8 Skilling, men tykkere, har paa den
ene Side den Omskrift: Imp. Gordianus Pius,
Felix Aug., paa den anden, en Gudinde i en
Fodsid Klædning, med en Mercurii Stav og et cornu