Hans Strøm:
Physisk-Oeconomisk Beskrivelse over Eger Præstegield (1784)

 
 
- Om Egnens Oldsager, mærkelige Stæder, Personer og Hændelser -
  

§ 28 (pdf)

pag.256

pag.257
pag.258
pag.259
pag.260
pag.261
pag.262
pag.263
pag.264
pag.265
pag.266
pag.267
pag.268
pag.269
pag.270
pag.271
pag.272

copiæ. Deromkring læses: Felicitas Temporum.
I Jacobæi Mus. Reg. ansees Gordiani Fader og
Søns Myndter for rare, og disse findes der ikke an-
førte- Den 3die, som en 2 Skilling, men dobbelt saa
tyk, har paa den ene Side Augusti Hoved med Laur-
bær-Krands, og i Randen følgende Omskrift: Cæsar.
Augustus. Divi.F.Pater.Patriæ. Paa hin Side
2 Figurer med Kapper, som staae hos 2de Skiolde
med et Spyd, et Offer-Fad og Feldt-Basune. Der-
omkring læses: Cl.Cæsaris.Augusti.F.Cos.De-
sign.Prin.Juvent. Denne sidste Myndt har lige-
som af Rust fortærede Huller, og synes at bestaae af
Kobber med Sølv udenpaa. Blant Numismata
Romana argentea Augusti, i Jacob.Musæum
er denne den 18de.
      Blant Forfædrenes ældste Bedrifter i Snorro
Sturlesens Krønike finder jeg Eger ikke engang
nævnt, ikke heller noget andet bekiendt Sted, inden
for sammes Circumference, uagtet der dog paa endeel
Steder tales om Drammen (der kaldet Drafven) blant
andet, at man igiennem Drammens-eller Eger-Elv
har seilet med Skibe. og siden trækket dem op til det
Vand Ranud *), nu Randsfjorden, hvoraf jeg slutter,
at denne Egn har i de Dage deels været oversvømmet,
deels begroet med Skov, og ikke synderlig beboet,
førend Sav-og Berg-Værkerne komme i Gang.
       Af senere Tildragelser, især Krigs-Bedrifter,
veed man ikke heller noget betydeligt at fortælle, dette
ene undtaget, at de Svenske, uden Tvivl i den 7 Aars
Feide unber kong Friderich den 2den, streifede om
i denne Egn, og ei alene berøvede den kostbare Chor-