Jacob Nicolai Wilse:
Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiske Lande
s.97-122

 
 
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107
pag.108
pag.109
pag.110
pag.111
pag.112
pag.113
pag.114
pag.115
pag.116
pag.117
pag.118
pag.119
pag.120
pag.121
pag.122

Fieldgrunden; dog det er nødvendig, men tillige
hvor besværlig paa utallige Steder! Efterat vi
care komne over bemeldte Bakke, omtrent en halv
Miil, saes i Fieldet ved Veien to Hamre i
Kryds, udhugne, som man kalder paa Berg-
mands Sprog, Schlegel und Eisen, dette var
et Grændsemerke, og nu kom vi ned i Eger
Præstegield. Efterhaanden fik man en smuk
Udsigt til Fiskumvandet med hosliggende Gaar-
der og Fiskum Kirket, Annexet til Eger, lige-
ledes til det lange Vand Ekern, og videre lige
for os Hovedsognet i sin vide Strækning, besat
overalt i det lave med smukke teglhængte Gaar-
de, og disse omgivne med Jordens Sommerher-
ligheder, og Eger Kirke i Midten, hævende
sig over en Slette, bevoxen med Fyrretræer.
Halvanden Fierdingsvei før jeg kom til Eger, saaes
den lille Flekke Vestfossen paa høire Haand.
som ernærer en 550 Mennesker ved de der væ-
rende tolv Sagverker og Mølleverker, did kan
man komme op til Baads fra Drammen, hvil-
ket og er en stor Beleilighed for Kongsberg.
Paa hiin Side af Elven ligger Herregaarden
Fossesholm, hvilken Gaard Herr Etatsraad
Cappeln da nys havde kiøbt, efterat have for-
ladt Kongsberg som Leverandeur. Da jeg siden
engang fik Leilighed at komme der, kan jeg mel-