Jacob Nicolai Wilse:
Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiske Lande
s.97-122

 
 
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107
pag.108
pag.109
pag.110
pag.111
pag.112
pag.113
pag.114
pag.115
pag.116
pag.117
pag.118
pag.119
pag.120
pag.121
pag.122

get. Paa Gaarden fandt jeg Dracocepha-
lum Ruyschyii voxe, som jeg ellers ingen-
steds har fundet. Bemeldte Herr von Cappeln
døde siden aldrende, dog ugift. Længer hen
mod Egers Præstegaard reiste vi forbi Gaarden
Semb, som tilforn har og været en Herre-
gaard, ja de gamle Lensherrer har boet der,
da Eger var en Kongelig Forlehning. Godset
er i den senere Tid adspredt og kommen i man-
ge Eieres Hænder. Noget længere hen kom vi forbi
en opreist Steen af Kalk-Art, hvori var en
stor Mængde Aftryk af smaae Muskler; skiønt
jeg denne Gang ei kom til Egers Præstegaard,
som der da ganske ukiendt, saa kunde jeg
dog i Anledning, at jeg har været der to Gange
siden og besøgt min Ven Herr Professor Strøm
1780 og 1783 ved denne Leilighed under-
holde Læserne med meget baade nyttigt og beha-
geligt, men deels kommer det ikke denne min
første Reise ved, som siger mindst, derfor vil
jeg kun anføre nogle af mine seenere Iagttagel-
ser, deels fik jeg for meget at anføre i Forhold
med Resten, men fornemmelig fordi Hr.
Professor Strøm selv har udgivet ved Trykken
en physisk-oeconomisk Beskrivelse over dette
Præstegield, som er Forfatteren av Sundmørs
Beskrivelse værdig, skiønt han kuns i faa Aar