Jacob Nicolai Wilse:
Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiske Lande
s.97-122

 
 
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107
pag.108
pag.109
pag.110
pag.111
pag.112
pag.113
pag.114
pag.115
pag.116
pag.117
pag.118
pag.119
pag.120
pag.121
pag.122

har samlet dertil, til denne vil jeg henvise Læ-
seren, som nøie vil vide Beskeed om alt, denne
vigtige Egn angaaende. Et kort Begreb af
det vigtigste og besynderligste maae jeg dog her
give. Præstegieldet bestaaer af to brede Dale,
af hvilke den største gaaer fra Drammen først
2 Mile i Vest, og siden 2 1/4 Miil i Nord, det
mindre strækker sig 1 1/4 Miil i Vest, hiin gien-
nemskiæres af den store Drams Elv, som læn-
ger op kaldes Egers Elv, og den anden af Vest-
fossens eller Loens Elv. Langs bemeldte Dale
ere sammenhængende Fielde, ikke just ret høie,
men deriblandt nogle høie Køller, saasom ved
Vestby og Solberg og flere; Jonsknuden
tæt Vesten for Kongsberg sees fra Høiderne at
rekke over dem alle; samme observerte jeg at
ligge 21 Gr. fra V til S fra Hougs Præste-
gaard. Her falder da mange herlige Udsigter,
hvoraf jeg kuns vil erindre dem, jeg har udkastet
i Blyant, som man seer fra Præstegaarden og end-
nu bedre fra Capellangaarden; uden at melde om
Kirken og Præstegaarden, som for mig var
Standpunct, (men ellers kan man afgive Forgrun-
den, naar Standpunctet er Capellangaarden)
seer man over Haven, som Forgrund, Loens
Elv gaaende hen i Bugter, for at samle sig læn-
ger hen med den større Drams-Elv i en vidt