Jacob Nicolai Wilse:
Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiske Lande
s.97-122

 
 
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107
pag.108
pag.109
pag.110
pag.111
pag.112
pag.113
pag.114
pag.115
pag.116
pag.117
pag.118
pag.119
pag.120
pag.121
pag.122

udbredet Slette, hvor Marke, Enge og Bu-
ske afvexle og deres Grønhed forhøies ved de
røde Lag af de omstrøede Gaarde. Denne
skiønne Slette er længere borte begrændset med
en i Sletten udstrakt Fyrreskov, (en sielden
Beliggende af Fyrreskov i Norge, da de ge-
meenlig sees paa bratte Field eller i Myr), nu
forhøier Landet sig længere bort, og to Rad af
Fielde stige op, bevoxne med Gran-Skove,
og Solberg imellem dem. Lange Taage-
Skyer, helst om Morgenen, og naar det er
afvexlende Regn, svæve langs under og be-
bremme deres Toppe, Grantoppene igien
bebremme Himmelen; dog i MIdten vige lige-
som Fieldene tilside og aabne Udsigten langs
hen med Dalen, hvor Drams-Elven gaaer, og
hvor man seer noget af Drammen, og Kirken sam-
mesteds, som en Obelisque for Enden af en
Allee: Synet gaaer derfra videre ud, til det støder
an mod Hunins Fielde, men de vilde jeg var bor-
te, og jeg kunde da seet næsten hiem. Præ-
stegieldets Længde fra NV til SO er 4 1/2 norsk
Miil, og den største Bredde fra O til V 3
Mile, Omkredsen 14 Mile. I det nye Pon-
toppidanske Chart over Norge er Præstegieldet
noget mindre, og nogle Dele, især Fiskum-
Vand af en anden Figur. Hvorefter dette sidste