Jacob Nicolai Wilse:
Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiske Lande
s.97-122

 
 
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107
pag.108
pag.109
pag.110
pag.111
pag.112
pag.113
pag.114
pag.115
pag.116
pag.117
pag.118
pag.119
pag.120
pag.121
pag.122

Chart er tagen, kan jeg ei vide, men saavidt
Øiesynet og Compasset iblant har kundet vise,
har Herr Budde, da værende Personel-Capel-
lan hos Herr Professor Strøm, derpaa anvendt
al sin Flid.
       Areal-Indholdet angiver Prof. Strøm
3.234.765.625 kvadrat Alne, deraf
Ager og eng eller

  Dyrket Land
602.000.000
  Fæehavne ved Gaardene
296.595.000
  Vand
626.500.000

 

Skov
1.219.266.425
  Udyrkede Moser og Heder
368.000.000
  Bare el. skaldede Bierge
122.404.200

       Nøiagtig er den Beregning ei, men
som den kan haves uden Maalning i Marken
selv. I denne Strækning var i Aaret 1769
efter det paabudne Mandtal 5678 Mennesker,
hvoriblant 3658 ugifte, Ægteskaber 1010,
men Professoren angiver efter gode Grunde
Folkemængden nu at være 6200 Siele. Efter
hans Beregning er Udsæden aarlig 5798 Tdr.
Havre, Avlingen 20293 Tdr. Byg-og Bland-
korn 506 3/4 Td Avlingen 3036 1/2 Td. Smaae-
Sæd, 368 7/8 Td. Avlingen 2213 1/4 Td. Udsæ-
den fradragen, bliver tilbage til Almuens Un-
derholdning 14495 Tdr. Havre, 2529 3/4 Tdr.