Jacob Nicolai Wilse:
Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiske Lande
s.97-122

 
 
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107
pag.108
pag.109
pag.110
pag.111
pag.112
pag.113
pag.114
pag.115
pag.116
pag.117
pag.118
pag.119
pag.120
pag.121
pag.122

Byg og Blandkorn, og 1844 3/8 Tdr. Smaa-
sæd, altsaa mae Eger i middelmaadige Aar
kiøbe 1105 Tdr. Havre og 570 1/4 Td. Byg og
Blandkorn, foruden omtrent 2000 Tdr. Malt
men i Almindelighed holdes for, at her kiøbes
3000 Tdr. Havre, da det, som fortæres af
Kreaturene, ogsaa iberegnes.
       Her ere 136 1/4 fulde Gaarder, som ere
deelte imellem 448 gaardbrugende Mænd, hvor-
af 16 bruge mere end een fuld Gaard, 176
bruge fulde og halve Gaarde, 123 bruge 1/4,
74 derunder og til 1/16, 20 bruge 1/24, saa
smaa Parter bruges af Strandsiddere og Brugs-
folk, næsten alle Bønder eie deres Gaarder,
og under dem ligge i alt 358 Huusmandspladse.
Her ere vel 4 gamle Sædegaarde, men
Fossesholm er den eeneste, som foruden Tiende-
Frihed har Sigt- og Sagefald, samt Soldater-
Udredning, og indbringer sin Eiere arligen
4000 Rdlr. de andre har kuns Tiende-Frihed.
Da bemeldte statistiske Beregninger kan tiene
een og anden til Eftertanke og Slutning ved
Sammenligning andensteds, har jeg i Korthed
anført dette.
       At Luften om Vinteren er kol,dere
her, end man af Beliggenhed under Bier-
gene skulde formode, kommer nok af dens stær-