Jacob Nicolai Wilse:
Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiske Lande
s.97-122

 
 
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107
pag.108
pag.109
pag.110
pag.111
pag.112
pag.113
pag.114
pag.115
pag.116
pag.117
pag.118
pag.119
pag.120
pag.121
pag.122

De mange Slags Næringsveie her ere
foruden Agerdyrkning, skylde meest Dram-
mens eller Eger Elv deres Tilværelse, der sæt-
ter næsten alt i Bevægelse, Baade, Fiskegarn,
Sauger, Tømmer, og derved de fleste Men-
nesker, ei at tale om de mange Kiørsler, jeg vil
blot opregne disse Næringsveie. En Sølvgrube,
som fordrer 60 Arbeidere, en anden Sølv-og Kob-
berhaltig, 10 Jerngruber, hvor der brækkes
2200 Tønder Malm, Hassel Jernværk, som
holder 60 Arbeidere og 18 Bønder med 40 He-
ste i Arbeide, 54 Savværker, hvis Qvantum
i alt beløber sig efter Consumtions-Mandtallet
til 533 582 Stykker Bord, foruden 10000 paa
en Sav, som svares a parte af Tømmerdrager-
Arbeidet, beskiæftiger mange, disse trække
Tømmeret op til Savværkerne ligesom Bordfø-
rerne bringe det ned igien, alt til Vands paa
Flaader, Bielkeførerne nedflaade Bielkerne,
som komme oven fra Oplandet, da der saaledes
nedskibes aarlig til Drammen over 16000 Tylter
Bielker årlig. Dernæst maae Laxefiskerierne
tages i Betragtning, de ved Hougsund maae
især erindres, de indbringe aarlig en 3000 Rdlr.,
videre Magazin-Kiørselen til Kongsberg,
Malm-Kiørsel og Machiners Drivning paa
Kongsberg, som trække mange Folk og Heste