Jacob Nicolai Wilse:
Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiske Lande
s.97-122

 
 
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107
pag.108
pag.109
pag.110
pag.111
pag.112
pag.113
pag.114
pag.115
pag.116
pag.117
pag.118
pag.119
pag.120
pag.121
pag.122

herfra did, Kull-og Tiære-Brænderierne; her-
til kommer andre Værker og Fabriker: fem
Hollandske Gryn-og Sigte-Møller, et Sæbe-
syderie med Olie-Mølle, en Valke-og Stam-
pe-Mølle, tre Spiker-Fabriker, to Stangjern-
Hamre, to Tegl-Ovne, to Kalkbrænderier,
et Potaske-Brænderie, og endelig en nys op-
rettet Spindeskole for Bomuld, Glasværket,
som var før her, er forlængst forflyttet og Hu-
sene solgt for mindre end 1/20 af hvad de havde
kostet, alt paa Kongelig Regning. Af denne
korte Optegnelse sees, hvad Arbeide, Handel og
Vandel der sætter dette Præstegields Indvaane-
re i langt mere Rørelse, end det skeer paa de
fleste andre Steder paa Landet,men just der-
af kan en eftertænkende og erfaren Læser snart
slutte sig til, hvorledes Levemaaden kan være,
nemlig meget Kiøbstædsmessig, dog herhos
langt ringere i deres Mad og Drikke end i de-
res Huusgeraad og især i deres Klædedragt, hvori
de meest ere overdaadige. I Henseende til det Geist-
lige, da er Hovedkirken, gemeenlig Hougs Kir-
ke kaldet af Hougen, den ligger paa en grund-
muret Bygning med Blye-Tag baade paa Kir-
ken og Spiret; Altertavlen er af Alabaster,
smuk udarbeidet med Piller af rødflammet Mar-
mor, foruden de to store Metal-Lysestager, staaer