Jacob Nicolai Wilse:
Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiske Lande
s.97-122

 
 
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107
pag.108
pag.109
pag.110
pag.111
pag.112
pag.113
pag.114
pag.115
pag.116
pag.117
pag.118
pag.119
pag.120
pag.121
pag.122
derimellem paa Alteret to andre smukke af Chry-
stalglas, forærede af Glaspusteriet. Paa en
Tavle seer man Copierne af nogle Ligpladers
Inscriptioner, siden disse snart udflides paa
Liigstenene. Over den forrige Eier af Has-
sel Jernværk, Hr. Neuman, har hans Fa-
milie oprettet et smuk Monument til et bestan-
dig Ziir og Minde. Dette Gravsted, som er
af støbt Jern, hvilket er en Sieldenhed i Nor-
ge, hvor det dog ei burde være det, udmærker
sig paa Kirkegaarden fra alle andre. I Tydsk-
land har man forskrevet støbte Monumenter
fra Sverrig, som ved en god Overstrøg trod-
ser i Varighed Marmor og al anden Steen.
Dengang jeg var her, laae de Dødes Been
slængte omkring for Fødderne paa de Gaaende;
men da i denne senere Tid endog Kirken har
faaet et Orgelværk, troer jeg, at der paa den
bemeldte Uorden eller Disharmonie imellem
hvad man giør for de Døde og hvad der bekostes
for de Levende, nu er raadet Bod. Sognekal-
det er vel af de store, i henseende til de visse
Indtægter, saasom 400 Rdlr. Tiende, Land-
skyld af 20 Skpd. foruden en meget stor Præ-
stegaard, hvis Grunde udgiøre næsten en Miil
i Omkreds; men naar Capellan-Lønnen, Enke-
Pensionen og de Kongelige Skatte ere betalte,