Jacob Nicolai Wilse:
Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiske Lande
s.97-122

 
 
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107
pag.108
pag.109
pag.110
pag.111
pag.112
pag.113
pag.114
pag.115
pag.116
pag.117
pag.118
pag.119
pag.120
pag.121
pag.122

forsikkrede Hr. Professoren, at intet af de visse
Indkomster blev tilovers; og da der i saa stor
en Folkemængde og det deraf flydende vidtløfti-
gere i Embedet, ei kan gives Tid og Leilighed
nok til at iagttage Detaillen i det uvisse, f.E.
Høitids-Offer, siden ei den halve Del af de
Communicerende ofre, og tillige andet uvist er af-
tagen, naar man nu derhos betænker, at Præ-
stegaarden ligger nær ved Kirken og den alfare
Vei, følgelig beleilig for Fremmede, er det ei
at undre over, at ingen af Præsterne der har
efterladt sig Rigdomme. Skolevæsenet her er,
med alle sine Mangler, bedre end paa de fleste
Steder i Landet, thi foruden faste Skoler, ere
sex omgaaende, hvis Løn er fra 20 indtil 60
Rdlr. da den sædvanlige andensteds er 12 a 16
Rdlr. Fattigvæsenet har over 300 Rdlr.
Capital, den, saavelsom Skole-Cassen, er
meest samlet af Bøder. Formedelst Hestenes
overordentlige Brug til de adskillige Drifter,
er kuns 4 Dragon Lægder, men 185 1/2 Sol-
dat-Lægder. Af Oldsager fundne i Jorden og
Documenter, er der vist langt flere end de,
Hr. Professoren har beskrevet, hvis man vidste
saavel, hvor de vare komne hen, som de,
hans Svigerfader, Professor Greve, nedsendte
til det Kongelige Danske Selskab for Histo-