Jacob Nicolai Wilse:
Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiske Lande
s.97-122

 
 
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107
pag.108
pag.109
pag.110
pag.111
pag.112
pag.113
pag.114
pag.115
pag.116
pag.117
pag.118
pag.119
pag.120
pag.121
pag.122

rien og Sproget; men hvor meget sligt kom-
mer ikke i deres Hænder, som hverken vil eller
kan giøre en Beskrivelse derover; i det mind-
ste burde intet komme fra det Sted, hvor det
er funden, førende et Tingsvidne med nye For-
klaring om alt skriftlig blev giort og nedlagt i
næste Archiv. Her ere fundne ved en Bonde-
gaard tre rare romerske Sølv-Mynter; det har
maattet være ved et særdeles Tilfælde, at disse
ere komne hit.
Da jeg to Gange har, siden min første
Giennemreise, været paa Eger og besøgt vor be-
rømmelige Professor Strøm, samt næsten ti'
Aar staaet i Brevvexling med ham, er det ikke
af Veien her at melde noget om denne brave
Mand. Hans Fader var Peder Strøm, Sog-
nepræst til Borgen paa Sundmør, af hans tre
Sødskende blev Systeren gift med Slotspræst
i Christiania Hr. Lund, som nu ere døde. Hans
yngre Broder er Borgemester i Christiania,
og boer paa Bragnæs; hans anden Broder,
men hvilken han blev fød paa eengang som Tvil-
ling den 25 Jan. 1726, var Etatsraad og
Birkeskriver i Sielland, samt Forvalter over
Roeskilde Kirkegods. Professor Strøms Cha-
racter er Stilhed, Sindighed, Grundighed
og Eensformighed, foreenet med en sand Men-