Jacob Nicolai Wilse:
Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiske Lande
s.97-122

 
 
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107
pag.108
pag.109
pag.110
pag.111
pag.112
pag.113
pag.114
pag.115
pag.116
pag.117
pag.118
pag.119
pag.120
pag.121
pag.122

neske-Kierlighed, som han viser baade i sine
Skrifter, og i hns Venskab og Omgang;
ufortrøden i Arbeide, uden distraherende Bi-
hensigter, søgende fornemmelig det Almeennyt-
tige; i hans Breve saavel i den sidste Linie,
som i den første, hersker det sande Venskab; hans
milde Opførsel i alt har værget ham mod Mis-
undelses og Slettænkendes Indfald, og fri-
taget ham fra Anfald; hans tydelige Foredrag
og Anvendelse af det Scientistiske eller Høilær-
de paa det, som er nyttig for Mængden, har giort
sit til hans Skrifters Udbredelse, for saavidt Læs-
ning hersker hos os, hans Lærdom har forlængst
giort ham bekiendt udenlands, saaledes har
han ei allene længe været Medlem af det Kongl.
Kiøbenhavnske og Trundhiemske lærde Selska-
ber, af vore oeconomiske Selskaber i
Kiøbenhavn og Christiania, men endog
Medlem af det Kongl. Videnskabernes Selskab
i Stokholm og det patriotiske sammesteds,
af det Kongel. Naturforskende Selskab i
Berlin; og som geistlig, Professor Theol. ex-
traordinarius. Hans Beskrivelse over Sund-
møres Fogderie var nok til at giøre ham berømt,
men hvad har han ikke siden leveret i Trykken,
baade som særegne Verker, saa og i Samlin-
ger og periodiske Skrifter. Over halvtred-