Jacob Nicolai Wilse:
Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiske Lande
s.97-122

 
 
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107
pag.108
pag.109
pag.110
pag.111
pag.112
pag.113
pag.114
pag.115
pag.116
pag.117
pag.118
pag.119
pag.120
pag.121
pag.122

belige Fordele af sig; ja som ei engang har
lært at tænke. Hvor mange der gives af slige
Geistlige iblant os, kan jeg ei her vel specifice-
re; men jeg kiender mange andre, hvorved
jeg debedre har kundet mærke Forskiellen.
Paa min førstbemeldte Reise til Dram-
men, opholdt jeg mig noget i Hougsund,
paa den østre Side af Egers Elv, den vi satte
over paa en Færge, men formedelst den stærke Strøm
maatte længe arbeide os op imod, for at
komme til den rette Landing. Jeg og mit Reise-
Selskab hvilte os noget her, og giorde os tilgode,
især med at spise af den nysfangne ferske Lax,
som smagte os fortreffelig; derefter begave vi
os til det der værende Laxe-Fiskerie oven for
Sund-Stedet, ved en Foss, kaldet Hellefoss,
som dog ei er saa stærk, at man jo kan trække
Baade der forbi. Her er da et Skuespil at
see Laxens Strid imod Fossen, den de stræbe
at springe op for, de dumpe ofte i Springet
ned, men giøre dog alligevel nye Forsøg, saa
dan Laxespring har givet Anledning her, som
flere Steder, at fange dem ved flade Kister,
Flagger kaldede, som hænge ud imellem de to
yderste Ender af to lange Master, som i en Di-
stance fra hverandre af sex Alne gaae ud fra Lan-
det. Dette Slags adskiller sig noget fra den