Jacob Nicolai Wilse:
Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiske Lande
s.97-122

 
 
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107
pag.108
pag.109
pag.110
pag.111
pag.112
pag.113
pag.114
pag.115
pag.116
pag.117
pag.118
pag.119
pag.120
pag.121
pag.122

Maade, jeg har beskrevet blant mine Anmærk-
ninger over Lardal, og er af Hr. Strøm be-
skrevet nøie i hans Beskrivelse over Eger. I disse
Tider indbringer Hougsunds Laxe-Fiskerie en
5 til 800 Rdlr. aarlig, men forhen mere, da
man ikke fiskede saa meget neden for som nu,
deels ved Baad om Høsten, deels ved Driv-
Garn høieste Sommer, men paa begge Maader ei
længere ende hvor man eier Grunden paa Elvens
Sider. Hougsund seer ud som en liden Flæk-
ke, beboes af en 24 Tømmerdragere, som be-
sørge Tømmerets Transport til Vest-Fossens
Saugværker, desuden Haandværksfolk, Fii-
skere, Sund-og Pram-Mænd og Værthuus-
folk, i alt henved 450 Siæle. Glasværket,
som laae paa den venstre Side, er nu nedlagt,
og Husene dertil solgte for omtrent 1/10 af det
de have kostet. Efterat have taget frisk Skyts
begav vi os videre paa Veien 1 1/2 Miil til Dram-
men; her havde man alle Slags skiønne Ud-
sigter i Naturen, med Kunstens Værker iblant,
snart nærmer man sig Elven, snart de steile
Bierge eller Klipper, hvor Gran-Træerne li-
gesom klavrede op, og præsenterede ligesaa mange
lodrette altidgrønne Pyramider paa Absatzer-
ne stigende, (som det syntes for den i det lave