Jacob Nicolai Wilse:
Reise-Iagttagelser i nogle af de nordiske Lande
s.97-122

 
 
pag.97
pag.98
pag.99
pag.100
pag.101
pag.102
pag.103
pag.104
pag.105
pag.106
pag.107
pag.108
pag.109
pag.110
pag.111
pag.112
pag.113
pag.114
pag.115
pag.116
pag.117
pag.118
pag.119
pag.120
pag.121
pag.122

ster, har Hr. Professor Strøm erindret.
Det jeg denne Gang iagttog hos ham var
hans Flid med den Islandske Mosses Bere-
delse og Brug til Føde, som nu er bekiendt.
Han har indrettet adskillige Mølleværker, især
Gryn-og Sigte-Møller, ved de sidste faaes
saa godt Hvedemeel som det Engelske. Han
har især giort sig fortient ved at skaffe Møl-
lestene af norsk Steen-Art, bedre end de kost-
bare Rhinlandske, han har og til hans egen
Olie-Mølle selv udhugget af Granit-Bierget
oven for hans Gaard de beste Møllesteene,
og givet Anvisning til samme Art ved Chri-
stiania; til alt hans Arbeide har han betient
sig af norske Folk. Siden Solberg Var-Aas
laae paa denne Kant, foretog jeg mig, skiønt
det var meget varmt, en møisom Spadsere-
gang derop. Berg-Artens Forandring op
efter var saaledes: nederst ved den alfare Vei
fandtes Fels-Kiesel (petrofilex) i Knolde
iblant Trapp, tillige Jaspis og Porphyr,
dog meest Trapp, der seer ud som en forste-
ned Leer-Art, meer eller mindre fiinkornig, af
skiævrudede Figurer og jernhaltig, tiener til
deraf at smelte det sortgrønne Boutellie-Glas;
en løsere Art kaldes Skalberg. Længere op
træffer man Kalk-Arter, og øverst en grov-