Samleren 1790,
side 341-352

 
 
pag.341
pag.342
pag.343
pag.344
pag.345
pag.346
pag.347
pag.348
pag.349
pag.350
pag.351
pag.352
fra Haderslev til Kiel, hvis man ikke tog sig
Frihed at gjøre en og anden Digression til Si-
derne, saavidt en Beobagter af de Steder, han
rejser forbi, kan foranlediges og vejledes dertil.
Dette er just Tilfældet i nerværende Rejsebe-
skrivelse, som derfor skal begynde med den An-
merkning, man kan gjøre sig ved at passere over
den igjennem Eger-Præstegaards Grund løbende
Elv, som falder ud ved Gaarden Hoon, og
giver Anledning til adskillige Møllebruge og
Savverker. Man skal vel neppe finde noget
Sted i Norge, hvor Sumpevande, Elve- og
Vandfald bedre ere benyttede til Saugbrug og
andre Verker, end paa Eger og Egnen derom-
kring, som sees af de mange Dæmninger og
Vandledninger, man for disse Verkers Skyld
har gjort. Det samme sees og her Bevis paa
af den Kirent (Kihe-Rod) der er indrettet, og
hvorved Savtømmeret trekkes ved hjelp af
trinde omløbende Valtser op ad en stejl Bakke
til Savverkerne, til langt større Beqvemlighed
end tilforn, da det maatte skee med Heste, og
hvorom Herr Professor Fabricius giver udførlig
Beretning i hans Reise igjennem Norge Side
140. Men Elven er liden, og kan med de
hidindtil anlagte Dæmninger ikke være tilstrek-
kelig, at drive Savverkerne uden i Flom- og